Phối hợp công tác giữa thanh kiểm tra của chính quyền với KTGS của Đảng

Trần Xuân Bình

Bí thư Chi bộ Phòng Pháp chế - Thanh tra

08:00 SA @ Thứ Ba - 25 Tháng Tám, 2015

Bí thư Chi bộ Phòng Pháp chế - Thanh tra Trần Xuân Bình trình bày tham luận tại Đại hội

1. Phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động SXKD của Tập đoàn, trên cơ sở chỉ đạo của Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ Công Thương, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng chủ động tranh thủ ý kiến của Ban Kiểm toán – HĐQT, Ban Kiểm soát và đặc biệt là UBKT Đảng ủy Tập đoàn trước khi xây dựng dự thảo Chương trình công tác Pháp chế-Thanh tra hàng năm của Tập đoàn trình lãnh đạo Tập đoàn ban hành. Chương trình công tác sau khi đã được ban hành đều được gửi đến Đảng ủy Tập đoàn để báo cáo và Ban kiểm toán, Ban kiểm soát để phối hợp.

Chính vì vậy, Kế hoạch thanh kiểm tra của chính quyền không những tạo được sự nhất quán với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy mà còn tránh được chồng chéo từ đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra và thời gian kiểm tra tại các đơn vị đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động hơn trong hoạt động SXKD

- Mặt khác, Chi bộ PCTT, Ban Kiểm toán, Ban Kiểm soát đều có đảng viên trong Chi bộ đồng thời là Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn cũng đã tạo điều kiện tốt hơn trong công tác phối hợp để xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hàng năm. Trong nhiệm kỳ qua, đ/c Bí thư Chi bộ PCTT cùng với Ban Kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBKT trong việc xây dựng Quy chế hoạt động của UBKT; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của UBKT Đảng uỷ nhiệm kỳ, hàng năm và tham gia các đoàn của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Tập đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy.

2. Phối hợp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch:

a. Đối với công tác thanh-kiểm tra:

Căn cứ chương trình công tác đã được xây dựng, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng phối kết hợp với các phòng/ban nghiệp vụ Tập đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị. Các vấn đề nổi cộm phát hiện qua kiểm tra đã được báo cáo Đảng ủy để có chỉ đạo kịp thời. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, tổng số cuộc kiểm tra do các phòng/ban thực hiện là 168 cuộc (có 167 cuộc kiểm tra và 01 cuộc phúc tra kết quả thực hiện chỉ đạo sau kiểm tra). UBKT và các Ban Đảng ủy Tập đoàn đã kiểm tra, giám sát 120 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Các vấn đề nổi cộm phát hiện qua kiểm tra đã được báo cáo Đảng ủy để có chỉ đạo kịp thời.

b. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Về công tác tiếp công dân: Chi bộ đã lãnh đạo Phòng phối hợp tốt với UBKT Đảng ủy Tập đoàn thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân như: Xây dựng Nội quy tiếp công dân, bố trí phòng tiếp công dân và niêm yết lịch tiếp công dân tại nơi tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chi bộ đã lãnh đạo Phòng chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn trực tiếp giải quyết hoặc chỉ đạo các đơn vị thành viên giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc giải quyết đơn do UBKT thực hiện đều có sự phối hợp chặt chẽ và tham gia trực tiếp của Chi bộ PCTT theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Tập đoàn đã nhận được 11 đơn khiếu nại và 53 đơn tố cáo. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn là khẩn trương, kịp thời, đúng thủ tục, trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng; đảm bảo có lý, có tình, đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đảng viên, công dân và của Tập đoàn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy đảng và chính quyền trong việc triển khai thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần quan trọng để nội bộ đơn vị ổn định và phát triển, công tác quản lý các mặt được củng cố và nâng cao.

- Trước khi có Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh, theo quy định của pháp luật về tố cáo thì không xem xét giải quyết các đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ…Tuy nhiên, đối với một số đơn nêu có nội dung tương đối cụ thể, rõ ràng thì Tập đoàn coi đó là một kênh thông tin cần thiết để xem xét hoặc chỉ đạo các đơn vị xem xét theo trình tự kiểm tra nội bộ nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý của đơn vị, nhất là trong công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở những đơn vị phức tạp, nội bộ có vấn đề.

c. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Quy chế dân chủ:

- Chi bộ PCTT đã phối hợp chặt chẽ với UBKT và các ban Đảng ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn trong công tác PCTN, đã góp phần đưa công tác này vào nề nếp, có chất lượng, cụ thể:

+Tham mưu giúp Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 cho CBCNV của Tập đoàn; thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, đầu tư mua sắm, tổ chức kiểm tra công tác PCTN tại các đơn vị trực thuộc.

+ Tham mưu giúp lãnh đạo Tập đoàn trong việc kiện toàn, bổ sung, thành lập lại Ban chỉ đạo thực hiện Luật PCTN tại Văn phòng Tập đoàn khi có thay đổi về nhân sự; hoàn thiện Quy chế hoạt động của các ban chỉ đạo nhằm tăng cường hiệu quả trong PCTN ở Tập đoàn; Kịp thời thông báo đến các đơn vị thành viên về hành vi, thủ đoạn gây án của bọn tội phạm tại một số cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex hoặc cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhân viên bán hàng, để các đơn vị chú trọng, tăng cường đảm bảo tuyệt đối an toàn về tiền-hàng, tài sản của đơn vị.

- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Phòng tham mưu giúp Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn triển khai tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm thực hiện tốt những việc phải công khai trong toàn đơn vị, những việc người lao động phải tham gia ý kiến và những việc người lao động quyết định.

Trong năm 2014, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn phối hợp với Công đoàn, Đảng ủy sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tập đoàn phù hợp với quy định của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ. Tiếp theo, Tập đoàn đã xây dựng, ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc và Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động tại Công ty mẹ Tập đoàn làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện dân chủ ở Tập đoàn.

3. Phối hợp trong việc chỉ đạo, xử lý sau kiểm tra :

Ngoài việc tổ chức phối hợp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đã đề ra, Chi bộ PCTT còn chủ động phối hợp với UBKT Đảng ủy trong việc tham mưu giúp Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo, xử lý sau kiểm tra kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng; đảm bảo hiệu lực, hiểu quả của công tác kiểm tra.

Xem toàn văn tham luận tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội