Báo cáo thường niên 2020

Hoàn thiện quản trị, nâng tầm giá trị

Năm 2021 là năm của trạng thái bình thường mới, của sự hồi phục mạnh mẽ trở lại với nhiều cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức của môi trường kinh tế sau biến động. Với bề dày lịch sử cùng sự quyết tâm của một tập thể, chúng tôi tin rằng Petrolimex sẽ tiếp tục bứt phá ngoạn mục và đạt được các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phạm Văn Thanh

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Top 50

Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

4 năm

Quán quân doanh thu liên tiếp

Con số nổi bật

Doanh thu hợp nhất năm 2020

Đạt 102% kế hoạch

0

Tỷ đồng

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế

Đạt 90% kế hoạch

0

Tỷ đồng

Sản lượng xăng dầu xuất bán

Đạt 102% kế hoạch

12,39

Triệu m3

Vốn chủ sở hữu hợp nhất

Đạt 93% so với năm 2019

0

Tỷ đồng

Tổng tài sản hợp nhất

Đạt 99% so với năm 2019

0

Tỷ đồng

Tổng số lao động
toàn Tập đoàn năm 2020

0

Người

Tình hình hoạt động của các khối kinh doanh chính

Một vài con số về các khối
kinh doanh chính

Định hướng phát triển

Mục tiêu của Petrolimex là trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, lấy kinh doanh xăng dầu làm trục chính, thực hiện đa sở hữu, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính có liên quan và phụ trợ cho kinh doanh xăng dầu.


Chiến lược phát triển sản phẩm

Nghiên cứu, phát triển dự án kho cảng tiếp nhận và cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG cho các nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp tại khu kinh tế Vân Phong, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (dự án kho cảng LNG tại Mỹ Giang).

"Tìm kiếm giải pháp toàn diện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc có mạng lưới bán lẻ CHXD như: Đổi mới mô hình tổ chức, phương thức tổ chức kinh doanh, cơ chế quản lý nội bộ, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, bám sát thị trường,...

Tìm kiếm, tổ chức khai thác chuỗi giá trị tiện ích gia tăng của mạng lưới bán lẻ như: Tự phục vụ, dịch vụ tra nạp dầu mỡ nhờn, rửa xe, cửa hàng tiện ích, dịch vụ hỗ trợ thanh toán tài chính, ngân hàng,...

Đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tài sản của Tập đoàn và các đơn vị, tăng cường hơn nữa công tác quản lý đầu tư vào các doanh nghiệp khác, tập trung nguồn lực đầu tư, kinh doanh vào các lĩnh vực cốt lõi, có lợi thế so sánh của Tập đoàn.

Đầu tư xây dựng mới các công trình xăng dầu để ổn định sức chứa, đảm bảo công tác tạo và dự trữ nguồn hàng."

"Tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật các cảng, kho bể, tuyến ống, mạng lưới CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu theo hướng chuẩn hóa, thống nhất toàn ngành.

Đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời đáp ứng và phù hợp với thời kỳ công nghiệp 4.0.

Chiến lược phát triển về đào tạo con người.

Duy trì và nâng cấp các khóa đào tào cấp trung cho cán bộ Tập đoàn.

Nâng cao kỹ năng và kiến thức cho cho cán bộ công nhân viên trong thời kỳ chuyển đổi số"

Báo cáo tài chính

Hệ thống bảng, chart tương tác thống kê chi tiết tình hình kinh doanh của tập đoàn Petrolimex trong năm 2020 dành cho các nhà đầu tư.

Xem chi tiết

Tổng quan lực lượng lao động 2020

Xác định nhân lực là nguồn tài sản quý giá nhất, quyết định đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn, Petrolimex chú trọng xây dựng một đội ngũ nhân sự Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Hiệu quả và được xem là một trong những chiến lược dài hạn của Công ty. Petrolimex luôn có sự quan tâm và tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn đi đôi với chiến lược phát triển của Tập đoàn, đó được xem là một phần quan trọng trong mỗi kế hoạch và có khả năng quyết định đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Cơ cấu nhân sự của Tập đoàn
theo khối chức năng

Phát triển bền vững

Petrolimex hướng tới một Tập đoàn năng lượng phát triển hiệu quả, bền vững; luôn bảo đảm mục tiêu an toàn trong kinh doanh năng lượng ở mức cao nhất, tăng trưởng tốt nhưng bảo đảm hài hòa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường.

Báo cáo phát triển bền vững