Vai trò của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh của đơn vị

Nguyễn Thị Minh Hiền

Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Hà Nội

08:00 SA @ Thứ Sáu - 21 Tháng Tám, 2015

Phó bí thư Đảng ủy Petrolimex Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hiền trình bày tham luận tại Đại hội

Thứ nhất: Cấp ủy phải phát huy vai trò trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt là những người có vai trò quan trọng, có tính chất quyết định để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, cán bộ chủ chốt còn là cầu nối giữa tổ chức Đảng với quần chúng, người lao động trong đơn vị; họ là những cán bộ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các quy định quản lý của đơn vị; đồng thời nắm tình hình thực tiễn ở đơn vị để đề ra các giải pháp, biện pháp đúng đắn, thiết thực, phù hợp.

Vì vậy, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong đơn vị phải thực sự là hạt nhân xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trên cơ sở vì nhiệm vụ chung của đơn vị. Là những người thể hiện rõ vai trò cá nhân, có uy tín, được tập thể tin cậy; đồng thời đội ngũ cán bộ chủ chốt có vai trò tạo ra môi trường công tác dân chủ, công khai, minh bạch để đảng viên, quần chúng cùng thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong mọi hoạt động, cán bộ chủ chốt là người gương mẫu trong việc chấp hành các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là tấm gương về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm với công việc; cán bộ chủ chốt còn phải biết tôn trọng, động viên, phát triển và sử dụng sức mạnh, trí tuệ tập thể vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong những năm qua, các Đảng bộ trong Tập đoàn đã lãnh đạo khá tốt công tác cán bộ, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt có trách nhiệm, tự trọng, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay và định hướng phát triển của Tập đoàn trong những năm tiếp theo, thiết nghĩ mỗi Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới trong công tác cán bộ, có chiến lược lâu dài hơn nữa trong công tác cán bộ; đào tạo, bổ nhiệm cán bộ trẻ vào các vị trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm với đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí công việc; có khả năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý doanh nghiệp... thông qua một số giải pháp sau:

- Các cấp ủy Đảng phải thể hiện vai trò thực sự trong lãnh đạo công tác cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ; cấp ủy phải lãnh đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; đảm bảo công tác cán bộ có chất lượng, có tính kế thừa; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo lành nghề, thạo việc và chuyên nghiệp; xem xét có giải pháp sắp xếp đối với cán bộ nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế tình trạng một bộ phận cán bộ, cơ hội, trì trệ, dựa dẫm, chậm đổi mới.

- Trong công tác bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, đúng tiêu chuẩn, đúng quy hoạch; cách thức tiến hành thật sự minh bạch, khách quan, công tâm, luôn đặt lợi ích doanh nghiệp làm mục tiêu quan trọng nhất khi bổ nhiệm cán bộ.

- Cần hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ: Để tránh đánh giá cán bộ theo cảm tính, cần xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể. Cán bộ phải đánh giá một cách toàn diện, có quá trình, chủ yếu thông qua thực tiễn công việc mà cán bộ được giao, phải lấy kết quả công việc làm thước đo chính để đánh giá cán bộ.

Thứ hai: Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chúng ta đều biết Đảng lãnh đạo quần chúng thông qua đội ngũ đảng viên của mình, thực tế các doanh nghiệp trong Tập đoàn đảng viên có mặt trên mọi cương vị công tác, từ người lãnh đạo cao nhất đến người công nhân trực tiếp, do đó, người lao động trong doanh nghiệp hàng ngày tiếp cận với Đảng thông qua đội ngũ những người đảng viên. Vì vậy, vai trò, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng trước hết phải được thể hiện thông qua vai trò uy tín của từng đảng viên.

Chính vì vậy, để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương trong quần chúng, đòi hỏi mỗi đảng viên phải có nhận thức đúng đắn về vai trò của mình để từ đó tự giác, trung thực, gương mẫu ; phải là người có trách nhiệm đối với công việc và đơn vị; có đạo đức, lối sống; có ý thức tổ chức kỷ luật đồng thời quan hệ gần gũi với quần chúng. Để mỗi đảng viên thật sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, theo chúng tôi tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp cần làm tốt một số giải pháp sau:

- Không ngừng đổi mới phong cách và lề lối làm việc của từng đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên đối với tổ chức Đảng vì vai trò của từng đảng viên làm nên vai trò của tổ chức Đảng. Thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân của người đảng viên.

- Cấp ủy viên các cấp trong doanh nghiệp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên thường bị cuốn vào công việc chuyên môn, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt thường sơ sài, nội dung sinh hoạt thường đơn điệu, tẻ nhạt. Vì vậy để sinh hoạt trong đảng không trở nên nhàm chán, hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực, thì cấp ủy cần quan tâm giành nhiều thời gian, trí tuệ hơn cho chuẩn bị nội dung trong sinh hoạt đảng.

- Thông qua các hoạt động, sinh hoạt chính trị của mình, cấp ủy phải nâng cao nhận thức cho đảng viên. Trong từng cuộc họp Ban Chấp hành, họp Chi bộ phải là dịp để đảng viên tiếp cận với chủ trương chính sách, tiếp cận thông tin, nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, để từ đó luôn gương mẫu về phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống, tác phong khoa học, nói đi đôi với làm và đặc biệt là coi kết quả công việc là thước đo tư cách của mỗi đảng viên.

- Để nâng cao tính tiền phong, trước hết đảng viên phải là người lao động giỏi, tận tâm, trung thực, sáng tạo, có chất lượng công việc cao, có nhiều đóng góp cho đơn vị. Lấy kết quả công việc là tiêu chuẩn, thước đo tính tiền phong của người đảng viên. Và chỉ có hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị thì vai trò tiền phong của đảng viên mới được thừa nhận. Bởi vậy, Đảng ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, có chiến lược chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

- Tính tiền phong của đảng viên quyết định ở chính bản thân mỗi người, nhưng vai trò của tổ chức Đảng đặc biệt là Chi bộ nơi quản lý trực tiếp đảng viên rất quan trọng. Vì vậy ở đâu chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì ở đó vai trò của đảng viên trong đơn vị được khẳng định và ở tổ chức Đảng nào đảng viên luôn tiền phong, gương mẫu thì vai trò lãnh đạo của Chi bộ ở đó cũng được khẳng định.

Xem toàn văn tham luận tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội