Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Lê Quang Tuấn

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy PLC

03:38 CH @ Thứ Năm - 13 Tháng Tám, 2015

Về vai trò của Tổ chức Đảng và Đảng viên trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, có thể khẳng định: Những thành công, có ý nghĩa nhất, giá trị bền vững nhất ở Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) hơn 21 năm qua đó là tinh thần đoàn kết và tiến lên; và đang nỗ lực không ngừng để trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về SXKD các sản phẩm dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất.

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó tổng giám đốc PLC Lê Quang Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội

Qua thực tiễn hoạt động đã khẳng định vai trò của Tổ chức Đảng và Đảng viên trong Đảng bộ TCT PLC; đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Đảng ủy TCT PLC rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng và triển khai công tác tái cấu trúc, sắp xếp doanh nghiệp theo hướng gọn nhẹ, tiết giảm chi phí, hoàn thiện cơ chế chính sách bán hàng để có giá bán phù hợp và gia tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tiếp tục phân tích, đánh giá, tổng kết về mô hình tổ chức đảng, đoàn thể để hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện và tổ chức hoạt động SXKD của đơn vị

Hai là, nghiên cứu kỹ các qui định của Pháp luật; rà soát đánh giá để sửa đổi, bổ xung, hoàn thiện các qui chế, qui định trong quản trị, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ; đảm bảo tính công khai, minh bạch; tăng cường kiểm soát, giám sát; đảm bảo an toàn, hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế về tiền lương, thu nhập, thưởng phù hợp để có tác động tích cực tới kết quả SXKD của từng đơn vị trong Tcty.

Ba là, nâng cao hơn nữa công tác quản trị DN theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và mang tính thị trường cao.

Bốn là, Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy; tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và đảng viên; chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Năm là, Làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng viên mới có trình độ, tác phong làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; gắn liền công tác phát triển đảng đối với công tác Cán bộ.

Sáu là, Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia xây dựng Đảng bộ, Chi bộ; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tốc độ tăng trưởng SXKD BQ 05 năm, giai đoạn 2010 - 2015 của toàn TCT PLC như sau:

  • Sản lượng tăng 141,97% so với giai đoạn 2005 - 2009.
  • Doanh thu tăng 238,19% so với giai đoạn 2005 - 2009.
  • LNTT tăng 346,96% so với giai đoạn 2005 - 2009.
  • Tỷ lệ trả cổ tức bằng 152,17% so với giai đoạn 2005 - 2009.

Nộp NSNN bằng 260,23% so với giai đoạn 2005 - 2009.

Xem toàn văn tham luận: Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội