Công tác quản lý Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong rèn luyện phẩm chất đạo đức

Bùi Văn Thành

Bí thư Đảng ủy Petajico Hà Nội

08:15 SA @ Thứ Ba - 11 Tháng Tám, 2015

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Petajico Hà Nội Bùi Văn Thành trình bày tham luận tại Đại hội

Một là : Nâng cao ý thức tự quản lý của Đảng viên

Quan hệ xã hội của mỗi đảng viên ngày càng đa dạng, phức tạp, các biện pháp tổ chức dù có chặt chẽ đến đâu, nhưng từng đảng viên không có ý thức tổ chức kỷ luật cao thì tổ chức cũng không thể bao quát và đi sâu quản lý được hết các quan hệ xã hội của họ, bởi vậy phải nâng cao ý thức tự quản lý của đảng viên là cán bộ, người lao động . Để có ý thức tự quản lý tốt cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng ý thức đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với Đảng và doanh nghiệp. Mỗi đảng viên cần hiểu được việc tự do trong khuôn khổ , sống và làm việc theo qui định của pháp luật và nội qui qui chế của Công ty là kim chỉ nam trong hành động để bảo vệ mình và bảo vệ doanh nghiệp .

Hai là : Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên

Đây là nội dung cơ bản trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, bảo đảm cho đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chi bộ quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý học tập và tự học tập, rèn luyện thường xuyên của đảng viên.

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục đảng viên, chi ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm học tập, tự học tập cho đảng viên, nhất là đảng viên là công nhân lái xe thường xuyên lưu động trên đường hoặc các đảng viên làm việc xa đơn vị (Các đơn vị biệt phái tại các tỉnh). Tổ chức thực hiện kế hoạch, bố trí, tạo điều kiện để các đảng viên tham gia học tập, sinh hoạt, nhất là những đợt học chính trị tập trung do đảng ủy Công ty hay Đảng ủy tập đoàn, Đảng ủy khối tổ chức. Chi ủy, chi bộ luôn quan tâm đôn đốc kiểm tra và giúp đỡ đảng viên thực hiện kế hoạch học tập của chi ủy, chi bộ.

Ba là : Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ

Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu tổ chức Đảng nói chung và trong công tác quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và rèn luyện phẩm chất đạo đức người đảng viên nói riêng. Với tầm quan trong này, Đảng bộ Công ty chú trọng đến quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, cập nhât kiến thức nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ bí thư Chi bộ, nhất thể hóa chức danh bí thư Chi bộ với chức danh chính quyền tại các đơn vị cơ sở; Tổ chức sinh hoạt chi bộ một tháng một lần, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ, phù hợp với đặc thù, tính chất hoạt động của người Đảng viên, tăng cường hình thức sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề, chú trọng đến công tác cung cấp, chuyển tải các thông tin, nhất là các yêu cầu, nhiệm vụ cần triển khai của Đảng bộ Công ty, của Chi bộ và nhiệm vụ cụ thể của từng Đảng viên, đặc biệt là các các đảng viên là công nhân lái xe, công hân bán lẻ xăng dầu. Đặc biệt là : Các tài liệu quan trọng cần phổ biến và tất cả các nghị quyết của Đảng bộ và Chi bộ đều được gửi tới các đảng viên (có ký nhận vào sổ là đã nhận nghị quyết).

Bốn là: Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ và giám sát kiểm tra của từng Đảng ủy viên và đảng viên

- Đảng ủy Công ty thực hiện việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo và gián sát các chi bộ , các Đảng ủy viên được phân công phải báo cáo tình hình đảng viên và chi bộ do mình phụ trách trước đảng ủy tại các kỳ họp đảng ủy và báo cáo đột xuất Ban thưowfng vụ

- Chi bộ thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ, gắn các nhiệm vụ của người Đảng viên với thực hiện nhiệm chính trị và nhiệm vụ chuyên môn. Hàng tháng, đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ; cấp ủy chi bộ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên hàng tháng.

- Việc phân công theo dõi và giám sát của Chi bộ và Đảng ủy Công ty tập chung vào việc phát hiện và ngăn chặn những thay đổi về nhận thức tư tưởng , lối sống đạo đức của đảng viên và những tồn tại tại các chi bộ. Nâng cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên , trong đó chú trọng đến chất lượng và hiệu qủa , thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đối với đảng viên là công nhân lái xe; văn minh thương mại, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong bán lẻ xăng dầu đối với các đảng viên tại các chi nhánh, cửa hàng xăng dầu và công nhân bán lẻ xăng dầu; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và nâng cao chất lượng quản lý, quản trị của Công ty đối với các đảng viên khối văn phòng Công ty, Chi nhánh và các Đội xe.

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những đảng viên phấn đấu học tập, rèn luyện nghiêm túc, có thành tích công tác tốt.

Năm là: Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và tổ chức đảng nơi cư trú trong việc giám sát, nhận xét các đảng viên

- Xây dựng qui chế phối hợp giữa HĐQT và Đảng ủy Công ty , phát huy vai trò cung cấp thông tin giữa cấp ủy với chính quyền, đoàn thể, đảm bảo cho tổ chức đảng thường xuyên nắm được hoạt động của đảng viên trong các tổ chức đó.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ của chi ủy, Đảng ủy với tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú để phối hợp với chi bộ nơi đảng viên đang cư trú thực hiện nội dung, yêu cầu quản lý cần thiết.

Xem toàn văn tham luận: Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội