Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020

Petrolimex

03:34 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Sáu, 2020

Cùng chuyên mục

Nghị quyết thay đổi chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  23/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  05/04/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin cổ đông |  05/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  10/03/2021

Nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  22/02/2021

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến 2020

Đại hội đồng cổ đông |  25/06/2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông tin cổ đông |  11/06/2020

Nghị quyết thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông |  11/06/2020

Tài liệu ĐHĐCĐ PLX thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông |  11/06/2020

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông |  10/06/2020

PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  29/05/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội