Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Petrolimex

05:55 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Tư, 2021

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (dự thảo);

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (dự thảo);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 (dự thảo);

6.1. Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn năm 2020 đã được kiểm toán;

6.2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2020 đã được kiểm toán;

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự thảo);

7.1. Thuyết minh phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (dự thảo);

8. Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2020 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021 (dự thảo);

9. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo);

9.1. Dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn (dự thảo);

9.2. Dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn (dự thảo);

9.3. Dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn (dự thảo);

9.4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn (dự thảo);

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội