Tài liệu ĐHĐCĐ PLX thường niên 2020

Petrolimex

07:00 CH @ Thứ Năm - 11 Tháng Sáu, 2020

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021 (dự thảo);

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (dự thảo);

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 (dự thảo);

7.1 Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn năm 2019 đã được kiểm toán;

7.2 Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2019 đã được kiểm toán;

8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (dự thảo);

9. Tờ trình quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020 (dự thảo);

10. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn (dự thảo);

10.1 Dự kiến nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn (dự thảo);

11.1 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS (dự thảo);

11.2 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (dự thảo);

11.3 Trích yếu lý lịch ông Toshiya Nakahara

11.4 Trích yếu lý lịch ông Đặng Quang Tuấn

Cùng chuyên mục

Nghị quyết thay đổi chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  23/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  05/04/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin cổ đông |  05/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  10/03/2021

Nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  22/02/2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông |  10/06/2020

PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  29/05/2020

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về Quy chế nội bộ và họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Thông tin cổ đông |  22/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức trực tuyến

Thông tin cổ đông |  29/04/2020

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức trực tuyến

Đại hội đồng cổ đông |  28/04/2020

PLX báo cáo thường niên 2019

Báo cáo |  27/04/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội