Công tác THTK & CLP 2020: 6 trọng tâm cần thực hiện

Quốc Trung & Ngọc Tú

Ban TT & QHCC

03:27 CH @ Thứ Ba - 19 Tháng Năm, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) đề ra 6 trọng tâm triển khai công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) tại văn bản số 057/PLX-TCKT ngày 08.5.2020.

Đây được xác định là yếu tố quan trọng thực hiện và hoàn thành kế hoạch THTK, CLP năm 2020, tạo cơ sở hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác này; đặc biệt sau tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế vĩ mô và hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong Quý I/2020.

6 trọng tâm đó là:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, sử dụng lao động, quản lý định mức kinh tế kỹ thuật,…

2. Thường xuyên rà soát, đánh giá các định mức kinh tế kỹ thuật để bổ sung, sửa đổi phù hợp với điều kiện SXKD; trong đó, tối ưu đường vận động hàng hóa là cơ sở tiết giảm chi phí vận chuyển; Phấn đấu tiết giảm hơn nữa chi phí hao hụt thực tế; Tối đa phương thức trao đổi thông tin bằng thư điện tử; Phấn đấu tiết giảm tối thiểu 3% chi phí tuyệt đối so với thực hiện 2019; Tiết kiệm điện theo chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV, đẩy mạnh tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho NLĐ, có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với những CBCNV có thành tích tốt, có sáng kiến đổi mới trong công việc.

4. Không ngừng đổi mới công tác quản trị, nâng cao hiệu quả giám sát tài chính doanh nghiệp, linh hoạt tiếp cận các nguồn vốn và kết hợp các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính.

5. Trong đầu tư tài sản, mua sắm thiết bị cần sớm đưa dự án/công trình/tài sản đầu tư vào khai thác/sử dụng để nâng hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời, thực hiện đầu tư mua sắm theo đúng tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt, tránh lãng phí, đáp ứng đúng quy định của pháp luật.

6. Rà soát kỹ tình hình sử dụng đất đai để có phương án sử dụng phù hợp theo mục tiêu hiệu quả và tiết kiệm.

Các trọng tâm này khi được thực hiện nhất quán, đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên sẽ tạo chuyển biển thực chất trong công tác THTK & CLP, kiến tạo bước đột phá để nâng cao hiệu quả SXKD toàn ngành thông qua 5 giải pháp chủ yếu sau:

(1) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực THTK, CLP. Kết quả THTK & CLP là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng tại từng đơn vị.

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức THTK & CLP là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong công tác này.

(3) Thực hiện công khai, giám sát THTK & CLP, bắt đầu từ người đứng đầu đơn vị.

(4) Kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK & CLP; Thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về THTK & CLP.

(5) Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường phối hợp trong THTK & CLP trong toàn Tập đoàn thông qua vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể.

Các đơn vị chủ động xây dựng chương trình THTK & CLP năm 2020 của mình; trong đó cụ thể hóa chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí; xác định rõ các biện pháp cần thực hiện ngay sao cho đáp ứng được mục tiêu đặt ra.

Cùng phát huy tối đa nguồn lực của toàn hệ thống, đẩy mạnh THTK & CLP theo 6 trọng tâm bằng 5 giải pháp kết hợp tâm thế đổi mới sáng tạo, tinh thần vượt khó và bản lĩnh 65 năm, Petrolimex sẽ vững bước vượt qua khó khăn, giữ vững vai trò doanh nghiệp then chốt trong nền kinh tế Việt Nam

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội