Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về Quy chế nội bộ và họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

06:17 CH @ Thứ Sáu - 22 Tháng Năm, 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex/PLX trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua 3 nội dung:

I. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex; trong đó bổ sung quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

II. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

III. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Các tài liệu tải về tại đây:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

3. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai