Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Petrolimex

03:13 CH @ Thứ Sáu - 05 Tháng Tư, 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự thảo);

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

2.1 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (dự thảo);

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (dự thảo);

3.1 Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023 (dự thảo);

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (dự thảo);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 (dự thảo);

6.1 Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

6.2 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2023 đã được kiểm toán;

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (dự thảo);

8. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm Tập đoàn năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024 (dự thảo);

9. Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035(dự thảo);

10. Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo);

11. Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo);

11.1 Dự thảo Điều lệ đã cập nhật, sửa đổi và bổ sung.

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

12.1 Đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Hướng – Thành viên HĐQT;

12.2 Đơn từ nhiệm của ông Võ Văn Quyền – Thành viên HĐQT độc lập;

12.3 Đơn từ nhiệm của ông Ken Kimura – Thành viên HĐQT;

12.4 Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Vinh Thanh – Thành viên BKS;

12.5 Đơn từ nhiệm của ông Norimasa Kuroda – Thành viên BKS;

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

13.1 Thông tin ứng cử viên TV HĐQT Trần Tuấn Linh;

13.2 Thông tin ứng cử viên TV HĐQT Endo Tsuyoshi;

13.3 Thông tin ứng cử viên TV HĐQT Đinh Thái Hương;

13.4 Thông tin ứng cử viên TV BKS Okuma Atsushi;

13.5 Thông tin ứng cử viên TV BKS Mai Việt Dũng;

14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cùng chuyên mục

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2023 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  20/05/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  26/04/2024

QĐ số 205 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Lê Văn Hướng - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Nhân sự, Lương, Thưởng HĐQT

Thông tin cổ đông |  11/03/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  04/03/2024

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin cổ đông |  01/03/2024

QĐ số 082 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp - HĐQT

Thông tin cổ đông |  01/02/2024

Ông Nguyễn Bá Tùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Ông Lưu Văn Tuyển tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội