Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT thông thường lần 2 tại Văn phòng Tập đoàn năm 2021

Petrolimex

11:32 SA @ Thứ Ba - 24 Tháng Tám, 2021

Kế hoạch mua sắm:

1. Tên Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị CNTT thông thường lần 2 tại Văn phòng Tập đoàn năm 2021.

2. Tên Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị CNTT thông thường lần 2 tại Văn phòng Tập đoàn năm 2021.

3. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Đơn vị lập Dự toán mua sắm: Ban Công nghệ thông tin và Ban Tài chính kế toán - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. Mục tiêu và nội dung của Dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung thay thế thiết bị công nghệ thông tin thông thường trang bị cho CBCNV.

6. Tổng mức Dự toán mua sắm: 873.048.000 VNĐ (Đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng).

7. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn

8. Tiến độ thực hiện Dự toán mua sắm: Dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2021.

Chi tiết kế hoạch: 

Đơn vị: đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội