Kế hoạch mua sắm phẩm màu xanh pha xăng năm 2021

Petrolimex

04:50 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Năm, 2021

I. Kế hoạch mua sắm:

1. Tên Dự toán mua sắm: Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng năm 2021

2. Tên các Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm:

·   Gói thầu số 1: “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói lớn”

·   Gói thầu số 2: “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói nhỏ”

3. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Đơn vị lập Dự toán mua sắm: Ban Kỹ thuật Xăng dầu và Ban Tài chính kế toán - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. Mục tiêu và nội dung của Dự toán mua sắm: Thực hiện công tác mua sắm tập trung, lựa chọn nhà thầu cung cấp phẩm màu xanh pha xăng và phân phối về các Công ty chịu trách nhiệm pha màu cho năm kế hoạch 2021; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn.

6. Tổng mức Dự toán mua sắm: 7.555.134.400(bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu một trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm đồng). Tổng mức Dự toán mua sắm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí vận chuyển, bàn giao phẩm màu về các Kho Xăng dầu của Tập đoàn.

7. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn

8. Tiến độ thực hiện Dự toán mua sắm

Quý II/2021 - Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch mua sắm

Quý II, III/2021 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quý III/2021 - Phân phối phẩm màu cho các Công ty thành viên.

Chi tiết kế hoạch mua sắm các Gói thầu cung cấp phẩm màu xanh pha xăng năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Ghi chú: Giá các Gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí vận chuyển, bàn giao phẩm màu về các Kho Xăng dầu của Tập đoàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội