“Kim chỉ nam” cho nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Petrolimex

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên Phòng QHCC

04:15 CH @ Thứ Tư - 12 Tháng Tám, 2020

Tại Hà Nội, từ ngày 02-03/8/2020, Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng bộ Petrolimex) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu thống nhất các nội dung của Đại hội

Với sự tham dự của 165 đại biểu đại diện cho gần 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đại hội đã thống nhất thông quaNghị quyết của Đại hộivà số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 là 33 đồng chí, tại đại hội bầu 26 đồng chí. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

  1. Đồng chí Phạm Văn Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW: Bí thư
  2. Đồng chí Đặng Trần Hiếu: Phó Bí thư Thường trực
  3. Đồng chí Lưu Văn Tuyển: Ủy viên BTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
  4. Đồng chí Trần Ngọc Năm: Ủy viên BTV
  5. Đồng chí Lê Văn Hướng: Ủy viên BTV
  6. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng: Ủy viên BTV
  7. Đồng chí Đào Nam Hải: Ủy viên BTV
  8. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng: Ủy viên BTV

(Trong nhiệm kỳ sẽ tiếp tục bầu bổ sung 07 đồng chí trong Ban Chấp hành và 03 đồng chí trong Ban Thường vụ để đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng đã được thông qua tại Đại hội).

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 06 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.

BCH Đảng bộ Petrolimex Khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025)

Để thực hiện mục tiêu tổng quát của Đại hội: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Giữ vững vị thế tiên phong là Tập đoàn kinh doanh và đầu tư năng lượng sạch hàng đầu Việt Nam, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo”,Đảng bộ Petrolimex đề raChương trình hành độnglàm Kim chỉ nam cho nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Về công tác xây dựng đảng:

- Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm.

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%/năm, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định.

- Đảng bộ Tập đoàn hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Kết nạp trung bình 50 đảng viên mới/năm.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất tăng bình quân tối thiểu là 3%/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất bán nội địa, tái xuất, chuyển khẩu là 2%/năm; phương thức bán lẻ trực tiếp tăng bình quân từ 2,5-3%/năm.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 12%/năm trở lên (các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn đạt bình quân từ 12%/năm trở lên).

- Nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Phấn đấu chi trả cổ tức của Tập đoàn đạt bình quân từ 10%/năm trở lên (cổ tức thu từ phần vốn góp của Tập đoàn tại các công ty đạt bình quân từ 10%/năm trở lên).

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 5%/năm trở lên.

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu trên, Đảng bộ Petrolimex đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, các chỉ tiêu của giai đoạn 2020-2025 và của từng năm; thực hiện thắng lợi Nghị quyết được Đại hội cổ đông thông qua hàng năm.

(2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040; tiếp tục thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt; thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn, thoái vốn, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại các công ty có vốn góp của Tập đoàn.

(3) Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

(4) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của các đơn vị.

(5) Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

(6) Đảm bảo việc làm và thu nhập ngày càng tăng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

(7) Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Trung ương, Đảng ủy Khối và với Chính phủ, các Bộ, ngành để dần hoàn thiện cơ chế của Nhà nước trong lĩnh vực về quản lý kinh doanh xăng dầu, góp phần xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối; tổ chức thực hiện có hiệu quả, đưa nghị quyết, chủ trương của đảng vào cuộc sống.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, UBKT các cấp.

- Phát huy vai trò của các Đoàn thể trong việc tham gia công tác xây dựng Đảng.

Giải pháp chủ yếu trongnhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hằng năm sát với tình hình thực tế, trên cơ sở nghiên cứu kỹ xu hướng phát triển, biến động của thị trường và tình hình thế giới, trong nước; tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi; hạn chế các yếu tố tiêu cực.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040; tiếp tục thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt; thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn, thoái vốn, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại các công ty có vốn góp của Tập đoàn.

- Tiếp tục tăng cường công tác rà soát, hoàn thiện các hệ thống văn bản quản trị nội bộ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng bộ, thống nhất, quy trình rõ ràng, tăng tính giải trình và chịu trách nhiệm của từng khâu, đơn vị, cá nhân.

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Tập đoàn đảm bảo tinh gọn hiệu quả, trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ Tập đoàn, tiếp thu những tinh hoa thành tựu mới.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn, xây dựng con người phát triển toàn diện; đảm bảo việc làm, môi trường làm việc an toàn, lành mạnh đồng thời thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong các khâu quản trị, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao NSLĐ và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình ASXH, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ Petrolimex kêu gọi và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội