Đảng ủy Petrolimex tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngọc Tú & Linh Chi

Phòng QHCC

07:04 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Giêng, 2023

Ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu -UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo cùng các đồng chí đại diện các Ban/Văn phòng của Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Đảng ủy Petrolimex có đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex; đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đào Nam Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex; các đồng chí Ủy viên BTV, UV BCH Đảng bộ, UV UBKT Đảng ủy; lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy Tập đoàn và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 33 cấp ủy, chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thay mặt BCH Đảng bộ trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, tình hình thế giới, khu vực, cục diện kinh tế, chính trị quốc tế tiếp tục diễn phức tạp, cuộc chiến Nga - Ukraina, đã làm thị trường dầu mỏ biến động mạnh, khó dự đoán, lạm phát tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ; rủi ro tài chính, tiền tệ, bất động sản, mất an ninh năng lượng, lương thực... Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Petrolimex đã chủ động triển khai nhiệm vụ công tác, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác đề ra.

Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 512 văn bản các loại (trong đó: 76 Nghị quyết, 157 Quyết định, 279 văn bản) để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác theo thẩm quyền, kịp thời xây dựng, ban hành chương trình công tác năm 2022 của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2022 để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; chỉ đạo xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn, chỉ đạo các ban tham mưu Đảng ủy Tập đoàn xây dựng chương trình/kế hoạch công tác năm, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình công tác năm 2022 theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Đặc biệt, trước những biến động bất thường và nhu cầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy mà đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng

Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những quan điểm, chủ trương chính sách mới của Đảng, pháp luật Nhà nước. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, sửa đổi quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục duy trì triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức và triển khai nghiêm túc các Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Công tác tổ chức, cán bộ

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ công ty mẹ Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, Tập đoàn, ngân hàng thương mại nhà nước. Đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Trong năm đã kết nạp được 59 đảng viên mới, đạt 118% kế hoạch năm.

Công tác kiểm tra giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nâng cao chất lượng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đảm bảo an toàn hệ thống, không có sự cố cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, quan tâm triển khai tốt công tác an sinh xã hội với số tiền thực hiện 73,6 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Petrolimex trong năm 2022. Đảng ủy đã có nhiều cố gắng, chủ động xât dựng kế hoạch công tác, phát huy được vai trò lãnh đạo, nâng cao vị thế của Đảng tại doanh nghiệp. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tập trung triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú trọng văn hóa doanh nghiệp. 

(2) Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Đề án mô hình đảng bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. 

(3)  Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; nghiêm minh trong xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm gắn với thực hiện chủ trương bố trí cán bộ sau kỷ luật. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(4) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. 

(5)  Xây dựng các giải pháp, kịch bản để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gắn với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và phát triển bền vững. Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tiện ích, chất lượng phục vụ khách hàng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Thay mặt Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT  Petrolimex xin tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy khối để rà soát, bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 2023 bằng những giải pháp quyết liệt, cụ thể, thiết thực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, xứng đáng với sự tin tưởng, động viên của Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW.

Môt số hình ảnh:

Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu khai mạc và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối
Đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Đảng ủy Petrolimex nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Cùng chuyên mục

Đảng ủy Petrolimex dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW

Đảng - Đoàn thể |  15/03/2024

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  23/02/2024

Đảng ủy Petrolimex và Đảng ủy Mobifone tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Đảng - Đoàn thể |  29/01/2024

Đảng ủy Petrolimex vinh dự được Đảng ủy Khối khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  11/01/2024

ĐTN Petrolimex Tổng kết công tác Đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Đảng - Đoàn thể |  07/01/2024

Đảng ủy Petrolimex tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đảng - Đoàn thể |  05/01/2024

Người lao động Petrolimex tích cực hưởng ứng “Giọt Xăng hồng – Giọt Dầu đỏ” dịp cuối năm 2022

Đảng - Đoàn thể |  30/12/2022

Đảng ủy Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW6 với hình thức kết nối trực tuyến

Đảng - Đoàn thể |  05/12/2022

Công đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027

Đảng - Đoàn thể |  28/10/2022

Đảng ủy Petrolimex tham gia Hội thao cán bộ làm công tác Đảng năm 2022

Đảng - Đoàn thể |  18/10/2022

Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Đảng - Đoàn thể |  26/09/2022

“Bữa trưa ấm lòng” cùng bệnh nhân bệnh viện K Hà Nội

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  28/09/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội