Đảng ủy Petrolimex tham dự trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên phòng QHCC

07:46 SA @ Thứ Năm - 25 Tháng Mười Một, 2021

Ngày 24.11.2021 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex/PLX) kết nối trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chủ trì điểm cầu tại Petrolimex.

Dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc; Ban Tổng giám đốc; Lãnh đạo Phòng/Ban Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn XDVN; Bí thư ĐTN Tập đoàn; BCH Đảng bộ bộ phận trực thuộc; cán bộ giúp việc cấp ủy; BCH Công đoàn, Đoàn TN đơn vị; 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, báo cáo về việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Hội nghị đã được lắng nghe các ý kiến tham luận đại diện cho các Bộ/Ban nghành Trung ương; các tỉnh/thành phố; đại diện đại biểu trí thức, nhà khoa học, đại biểu văn nghệ sĩ...Đặc biệt, Hội nghị cũng được tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng -Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.  

Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của văn hóa, luôn luôn coi văn hóa là một mặt trận đấu tranh cách mạng, là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi”. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng, trong những năm qua, đặc biệt là những năm đổi mới, lĩnh vực văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Với Đảng bộ Petrolimex, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, lĩnh hội chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa dân tộc nói chung, đồng thời đây như lời hiệu triệu, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động biết trân trọng giá trị của văn hóa để cụ thể hóa trong nhiệm vụ công tác, xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp, giữ gìn và cùng vun đắp nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số hình ảnh:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng -Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  báo cáo đề dẫn
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận tại Hội nghị

Cùng chuyên mục

Đảng ủy Petrolimex dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW

Đảng - Đoàn thể |  15/03/2024

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  23/02/2024

Đảng ủy Petrolimex và Đảng ủy Mobifone tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Đảng - Đoàn thể |  29/01/2024

Đảng ủy Petrolimex vinh dự được Đảng ủy Khối khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

Đảng - Đoàn thể |  11/01/2024

ĐTN Petrolimex Tổng kết công tác Đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Đảng - Đoàn thể |  07/01/2024

Đảng ủy Petrolimex tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đảng - Đoàn thể |  05/01/2024

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng - Đoàn thể |  18/11/2021

Đảng ủy Petrolimex Bồi dưỡng LLCT trực tuyến cho đối tượng kết nạp Đảng.

Đảng - Đoàn thể |  20/10/2021

Đảng ủy Petrolimex học tập, quán triệt Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối DNTW về chuyển đổi số tại doanh nghiệp

Đảng - Đoàn thể |  19/10/2021

Đảng ủy Petrolimex bồi dưỡng LLCT trực tuyến cho đội ngũ đảng viên mới

Đảng - Đoàn thể |  14/10/2021

Petrolimex ủng hộ 01 tỷ đồng Hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng dịch Covid-19”

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  22/09/2021

Thư động viên CBCNV - NLĐ Petrolimex

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  02/08/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội