Đảng ủy Petrolimex tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Nguyễn Ngọc Tú

Chuyên viên phòng QHCC

06:15 CH @ Thứ Ba - 11 Tháng Giêng, 2022

Ngày 11.01.2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với hình thức trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường trực ĐUK và đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex chủ trì Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW); Đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex. Trực tiếp dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Lãnh đạo các ban tham mưu Đảng ủy Tập đoàn; Tham gia Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu có các đồng chí là cán bộ tham mưu, giúp việc công tác Đảng của Đảng bộ Tập đoàn và cấp ủy các Chi/Đảng bộ trực thuộc.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo đã chỉ ra những diễn biến phức tạp, khó lường trong năm thứ hai của dịch bệnh Covid-19, đã tác động nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị thế giới, trong khu vực và của đất nước. Trước những khó khăn chung, Đảng ủy Petrolimex đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu kép tại Tập đoàn là vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Kết quả đạt được như sau:

Công tác chính trị, tư tưởng: Toàn Đảng bộ Tập đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước, trong đó gồm một số hoạt động nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thi đua kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; chào mừng Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Tập đoàn 12/01, ngày truyền thống ngành Xăng dầu 13/3 và các ngày lễ lớn trong năm 2021. 

Công tác tổ chức, cán bộ: Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/ĐU về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ban hành Nghị quyết số 57-NQ/ĐU về “Tăng cường, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn”; Chỉ đạo triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã báo cáo Đảng ủy Khối phê duyệt; phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 05 Cấp ủy trực thuộc; Cho ý kiến về việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn giai đoạn 2021-2026. Thực hiện chuyển đảng chính thức cho 75 đồng chí, kết nạp 53 đồng chí; giải quyết thủ tục cho 50 đảng viên chuyển đi, 37 đảng viên chuyển đến; Phát thẻ đảng viên cho 44 đồng chí; Cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho 28 đồng chí; Đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho 27 đồng chí; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí; Hoàn thành kế hoạch kiểm tra thẻ đảng viên lần thứ tư trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật là 1.552 thẻ đảng.  

Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Tập đoàn năm 2021. Chỉ đạo để xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57-NQ/ĐU, ngày 17/5/2021 về tăng cường, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn; Nghị quyết số 58-NQ/ĐU, ngày 20/5/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng với cấp ủy và UBKT các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 675-Ctr/ĐU thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 6/12/2013 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”...  Trong năm 2021, cấp ủy trực thuộc đã thực hiện kiểm tra 2 Đảng bộ bộ phận, 31 chi bộ và 19 đảng viên. 

Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể:Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 861-NQ/ĐU ngày 08/4/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình mới. Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm đẩy mạnh và triển khai hiệu quả cuộc vận động tại Tập đoàn; Lãnh đạo, chỉ đạo để kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Tập đoàn... Ban hành văn bản số 136-CV/ĐU ngày 03/3/2021 về phát huy vai trò, tăng cường phối hợp công tác giữa các tổ chức chính trị -xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực hiện theo đúng tôn chỉ, Điều lệ. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, nâng cao vai trò của tổ chức, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.  Ban hành Chỉ thị số 303-CT/ĐU ngày 20/10/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.  

Công tác Văn phòng Cấp ủy:Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ. Thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ về công tác Văn thư, lưu trữ theo đúng quy định. Ban Thường vụ đã ban hành Quyết định số 180-QĐ/ĐU ngày 26/8/2021 về quy chế phối hợp giữa các Ban trong công tác tham mưu giúp việc cho Đảng ủy Tập đoàn (thay thế Quy chế phối hợp theo Quyết định số 694-QĐ/ĐU ngày 11/11/2019). 

Công tác phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19:Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Đảng ủy Khối về công tác phòng chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tích cực tham gia ủng hộ kinh phí phòng chống dịch với số tiền trên 278 tỷ đồng (trong đó ủng hộ Quỹ mua Vaccine phòng Covid-19 số tiền hơn 250 tỷ đồng).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Petrolimex đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ tiếp tục phát huy, tăng cường công tác lãnh đạo, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, triển khai đồng bộ, linh hoạt, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex đã tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, đồng chí Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, đề nghị các cấp ủy trực thuộc đoàn kết, thống nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu mục tiêu được Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư thường rực  ĐUK phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ĐUK
Đồng chí Đặng Trần Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrolimex báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Lưu Văn Tuyển – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó TGĐ Petrolimex báo cáo kết quả công tác KTGS
Toàn cảnh Hội nghị

Cùng chuyên mục

Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Đảng - Đoàn thể |  26/09/2022

“Bữa trưa ấm lòng” cùng bệnh nhân bệnh viện K Hà Nội

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  28/09/2022

Chi bộ Ban Tổng hợp tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng - Đoàn thể |  22/09/2022

Đảng ủy Petrolimex Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Đảng - Đoàn thể |  26/07/2022

Đảng ủy Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW5 với hình thức kết nối trực tuyến

Đảng - Đoàn thể |  22/07/2022

“Xăng dầu đỏ tình thương - Một đại dương tình người”

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  30/12/2021

Cán bộ, đảng viên Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Hà Nội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng - Đoàn thể |  16/12/2021

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị

Đảng - Đoàn thể |  06/12/2021

Đảng ủy Petrolimex tham dự trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng - Đoàn thể |  25/11/2021

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng - Đoàn thể |  18/11/2021

Đảng ủy Petrolimex Bồi dưỡng LLCT trực tuyến cho đối tượng kết nạp Đảng.

Đảng - Đoàn thể |  20/10/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội