CBTT về việc điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Petrolimex

07:28 CH @ Thứ Sáu - 27 Tháng Giêng, 2023

Tài liệu đính kèm cụ thể như sau:

1- Quyết định số 44/QĐ-UBCK ngày 19.01.2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v: Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Xin xem tại đây

2-Quyết định số 19/PLX-QĐ-HĐQT ngày 16.01.2023 của Petrolimex V/v: Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngafy13/10/2022, phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Tập đoàn tại BMF. Xin xem tại đây

3- Bản cáo Bạch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Xin xem tại đây

4- Nghị quyết số 10/PLX-NQ-HĐQT ngày 16.01.2023 của Petrolimex V/v: Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại QĐ số 612/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/10/2022, phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Tập đoàn tại BMF. XIn xem tại đây

5- Điều chỉnh Bản cáo Bạch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Xin xem tại đây

6- Công văn số 337/UBCK-QLCB ngày 19.01.2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v: Điều chỉnh, bổ sung đăng ký chào bán cổ phiếu BMF ra công chúng của PLX. Xin xem tại đây

Cùng chuyên mục

Petrolimex công bố thông tin bất thường

Thông tin cổ đông |  30/03/2023

Nghị quyết v/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  28/03/2023

Giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Thông tin cổ đông |  23/03/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Thông tin cổ đông |  22/03/2023

Giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Thông tin cổ đông |  20/03/2023

Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  13/03/2023

Nghị quyết V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Quyết định V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  06/01/2023

Thông báo tạm dừng tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của BMF do Petrolimex sở hữu

Thông tin cổ đông |  29/12/2022

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  14/12/2022

Nghị quyết về việc phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (lần 2)

Thông tin cổ đông |  06/12/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội