Trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải xăng dầu bằng ô tô si téc cần tuân thủ các quy định gì?

03:02 CH @ Thứ Năm - 10 Tháng Giêng, 2013

Trả lời:

- Luật giao thông đường bộ (số 23/2008/QH12ngày 13/11/2008);

- Văn bản kỹ thuật do lường Việt Nam (ĐLVN05:2011) do ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên soạn, Tổngcục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành;

- Phương pháp lấy mẫu xăng dầu theo Quyết định số:1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lườngchất lượng- Bộ khoa học và công nghệhay theo TCVN 6777:2000 quyđịnh về phương pháp lấy mẫu thu công;

- Qui tắc giao nhận xăng dầu của Tập đoànxăng dầu Việt Nam;

- Luật phòng cháy và chữa cháy (số27/2011/QH10 ngày 29/06/2011);

- Luật bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt nam (Số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005);

- Tiêu chuẩn nghành TCN 01:2000 "Nhiên liệu dầumỏ thể lỏng, qui tắc giao nhận” ban hành kèm theo quyết định số1783/2000/QĐ-BTM ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ thương mại (nay là bộ CôngThương);

- Tuân thủ theo QCVN1:2007/BKHCN ban hànhtheo quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN ngày 27-08-2007 của Bộ trưởng Bộ khoa họcCông nghệ và Môi trường.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội