Kế hoạch mua sắm Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Petrolimex

09:43 SA @ Thứ Hai - 06 Tháng Chín, 2021

1. Tên Dự toán mua sắm: Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021.

2. Tên Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm: Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021.

3. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Đơn vị lập Dự toán mua sắm: Ban Kỹ thuật Xăng dầu và Ban Tài chính kế toán - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. Mục tiêu và nội dung của Dự toán mua sắm: Thực hiện công tác mua sắm tập trung, lựa chọn nhà thầu cung cấp các phụ tùng vật tư Octan để phân phối về các Công ty Xăng dầu Khu vực II, B12 và Khu vực V đáp ứng nhu cầu sử dụng, thay thế trong các đợt bảo dưỡng, hiệu chuẩn định kỳ năm 2021 và các năm tiếp theo; đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn.

6. Tổng mức Dự toán mua sắm: 9.230.482.800 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng). Tổng Dự toán mua sắm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí dự phòng và các chi phí liên quan để giao hàng phụ tùng vật tư Octan về các PTN thuộc các Công ty Xăng dầu Khu vực II, B12 và Khu vực V.

7. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn

8. Tiến độ thực hiện Dự toán mua sắm 

Quý III/2021 - Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch mua sắm 

Quý III/2021 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Quý IV/2021 - Phân phối các phụ tùng vật tư Octan cho các Công ty Xăng dầu Khu vực II, B12 và Khu vực V.

Chi tiết Kế hoạch mua sắm Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Ghi chú: Giá trị Gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí dự phòng và các chi phí liên quan để giao hàng phụ tùng vật tư Octan về các PTN thuộc các Công ty Xăng dầu Khu vực II, B12 và Khu vực V.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội