Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Petrolimex

04:37 CH @ Thứ Năm - 11 Tháng Tư, 2019

1.Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (dự thảo)

3.Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (dự thảo)

4.Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Phụ lục kèm theo (dự thảo)

5.Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (dự thảo)

6.1.Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018

6.2.Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

7.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (dự thảo)

8.Báo cáo về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 (dự thảo)

9.Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019 (dự thảo)

10.Tờ trình về việc đầu tư Dự án tòa nhà văn phòng Tập đoàn (dự thảo).

Cùng chuyên mục

Nghị quyết thay đổi chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  23/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  05/04/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin cổ đông |  05/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  10/03/2021

Nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  22/02/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 - Petrolimex

Báo cáo |  05/04/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Mẹ - Petrolimex

Báo cáo |  05/04/2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông tin cổ đông |  01/04/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  28/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông |  20/03/2019

Lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội