Văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển bền vững

Trần Minh Hải

Phó bí thư thường trực Đảng ủy

08:02 SA @ Thứ Ba - 18 Tháng Mười Hai, 2018

“Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững” - đó là khẳng định tại Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 9 BCH TW Khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" (sau đây gọi tắt là “NQTW 9”).

Chính vì vậy, NQTW 9 cũng nêu rõ quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, có nội hàm phong phú.

Bên cạnh mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể; NQTW 9 đã nêu rõ: 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp.

Đây là các nội dung rất quan trọng để nghiên cứu, định hướng hoạt động thực tiễn.

Đối với doanh nghiệp, doanh nhân; NQTW 9 cũng đã chỉ ra những điểm quan trọng: “Ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, …phát triển các thương hiệu Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế”.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, BCH Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sau khihọc tậpNQTW 9 đã họp phiên toàn thể ngày 28.8.2014 thống nhất ban hành Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện NQTW 9 gửi đến tất cả các cấp ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện (Văn bản số 810-CTr/ĐU ban hành ngày 28.8.2014).

Như vậy, bên cạnh việc nắm vững NQTW 9, nghiên cứu kỹ Văn hóa doanh nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử Petrolimex (VHDN) - Lãnh đạo Petrolimex đã công bố tại Quyết định số 317/XD-QĐ-TGĐ ngày 24.5.2010; cần bám sát các nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của đơn vị mình để triển khai đạt mục tiêu, có hiệu quả.

Mang trong mình truyền thống cách mạng Ngành Xăng dầu Việt Nam, với bề dày lịch sử của mình; Đảng ủy Petrolimex tin tưởng sâu sắc rằng NQTW 9, VHDN Petrolimex nhất định sẽ đi vào cuộc sống sôi động bằng những chương trình cụ thể, hành động thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thời gian tới.

Đây cũng là trọng tâm của các hoạt động phong trào của đông đảo cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân viên - người lao động Petrolimex, thành viên các tổ chức CT-XH tại DN nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (12.01.1956-12.01.2016), 90 năm ngày truyền thống Ngành Xăng dầu Việt Nam (13.3.1928-13.3.2018), 90 năm Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019) và các ngày lễ lớn của đất nước.

Xây dựng thành công văn hóa theo NQTW 9 là góp phần xây dựng gia đình mình, doanh nghiệp mình và đất nước Việt Nam mình vững mạnh, phát triển bền vững lâu dài.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội