Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Petrolimex
04:37' CH - Thứ năm, 11/04/2019

1. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (dự thảo)

3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (dự thảo)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Phụ lục kèm theo (dự thảo)

5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (dự thảo)

6.1. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018

6.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (dự thảo)

8. Báo cáo về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 (dự thảo)

9. Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019 (dự thảo)

10. Tờ trình về việc đầu tư Dự án tòa nhà văn phòng Tập đoàn (dự thảo).

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn