Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Petrolimex

03:33 CH @ Thứ Sáu - 27 Tháng Tư, 2018

Tải về toàn văn "Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018":tại đây

Cùng chuyên mục

Nghị quyết thay đổi chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  23/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông PLX thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  05/04/2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thông tin cổ đông |  05/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  15/03/2021

Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông |  10/03/2021

Nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông |  22/02/2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông |  27/04/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông tin cổ đông |  30/03/2018

Lập danh sách cổ đông dự phiên họp thường niên ĐHĐCĐ PLX 2018

Thông tin cổ đông |  21/03/2018

Quyết định thành lập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu (PTC)

Thông tin cổ đông |  15/11/2017

Nghị quyết về việc thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Đại hội đồng cổ đông |  10/07/2017

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường hội nhập quốc tế

Tin chuyên ngành |  26/04/2017

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội