Thông tin về bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Petrolimex

04:20 CH @ Thứ Tư - 06 Tháng Bảy, 2011

Thực hiện Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và phù hợp với quy định của pháp luật; Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)trân trọng giới thiệu thông tin về đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Petrolimex gồm toàn văn 08 (tám) tài liệu sau:

  1. Quy chế Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 317/QĐ-SGDHN ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Sở Gao dịch Chứng khoán Hà Nội).
  2. Bản công bố thông tin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
  3. Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
  4. Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
  5. Dự thảo Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
  6. Quyết định số 6958/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc xác định giá trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam để cổ phần hóa.
  7. Mẫu Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (Mẫu 11a).
  8. Mẫu Giấy ủy quyền (Mẫu 12).

Giới thiệu cơ hội đầu tư (Roadshow):

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội