Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Petrolimex

04:35 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Sáu, 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự thảo);

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

2.1 Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (dự thảo);

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (dự thảo);

3.1 Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022 (dự thảo);

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (dự thảo);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 (dự thảo);

6.1 Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;

6.2 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 đã được kiểm toán;

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (dự thảo);

8. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm Tập đoàn năm 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 (dự thảo);

9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (dự thảo);

9.1 Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT; 

9.2 Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT;

10. Tờ trình cập nhật, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo);

10.1 Dự thảo Điều lệ đã cập nhật, bổ sung;

11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Cùng chuyên mục

Petrolimex công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Thông tin cổ đông |  05/07/2024

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2023 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  20/05/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  11/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  28/04/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội