Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2)

Petrolimex

07:24 CH @ Thứ Ba - 15 Tháng Mười Một, 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2, gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (dự thảo);

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Tờ trình tóm tắt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 (dự thảo);

4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 (dự thảo);

5. Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 (dự thảo);

6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (file đính kèm).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội