Điều kiện về an toàn & vệ sinh môi trường trong kinh doanh xăng dầu?

10:18 SA @ Thứ Sáu - 11 tháng 1, 2013

Trả lời:

         Để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trongkinh doanh xăng dầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trườngtại các văn bản sau:

1. NĐ84, quy định điềukiện về an toàn vệ sinh môi trườngtrong kinh doanh xăng dầu:

(a)Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thường xuyên bảo đảm các quy định của pháp luậtvề phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinhdoanh xăng dầu (Điều 6).

(b)Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ các cơ sở kinhdoanh xăng dầu để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòngcháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường (Điều6).

(‘c)Các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh, nhân viên trực tiếpsử dụng phương tiện vận tải tại các cơ sởkinh doanh xăng dầuphải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuậtan toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo qui định hiện hành (Mục 5, Điều 13; Mục 3 Điều 14; Mục 3, Điều15; Mục 3 Điều 18; Mục 3 Điều 19 của NĐ 84).

2. Cácvăn bản pháp quy về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động SXKD xăng dầu đượcquy định tại:

-LuậtBảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29.11.2005.

-Nghịđịnh số 29/2011/NĐ-CP ngày 18.4.2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trườngchiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (NĐ 29).

-Thôngtư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18.7.2011 hướng dẫn một số điều của NĐ 29.

-Nghịđịnh 149/2004/NĐ-CP ngày 27.7.2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sửdụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

-Thôngtư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24.6.2005 của Bộ Tài Nguyên và Mội Trường, hướng dẫnthực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp phép thăm dò, khaithác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. (NĐ 149).

-Nghị định 67/2003/NĐ-CPngày 13.6.2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (NĐ 67).

-Nghị định 04/2007/NĐ-CPngày 08.01.2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 67.

-Thông tư liên tịch số125/2003/TTLT-BTC-BTMMT ngày 18.12.2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyênvà Môi trường về hướng dẫn thực hiện NĐ 67.

-Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTMMTngày 18.12.2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổibổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTMMT ngày 18.12.2003 của liênBộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện NĐ 67.

-Thôngtư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14.4.2011 của Bộ Tài Nguyên và Mội Trường, quy địnhvề Quản lý chất thải nguy hại.

-Quyếtđịnh số 103/2005/QĐ-TTg ngày 12.5.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cốtràn dầu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội