Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì? Dự án xây dựng công trình xăng dầu quy mô như thế nào phải lập và phê duyệt báo cáo ĐTM?

10:19 SA @ Thứ Sáu - 11 Tháng Giêng, 2013

Trả lời:

          Đánh giá tác động môitrường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụthể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Luật Bảovệ môi trường 2005).

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định29/2011/NĐ-CP ngày 18.4.2011 của Chính phủ qui định về đánh giá môi trường chiếnlược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (NĐ 29) và Điều10, Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18.7.2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngqui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP (TT 26), các dự ánliên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu sau đây phải lập Báo cáo ĐTM:

 (a) Dự án đầu tư mới:

- Xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu

- Xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanhxăng dầu: dung tích kho/bể chứa từ 200 m3 trở lên

- Xây dựng cảng sông, cảng biển: tiếp nhậntàu trọng tải từ 1000 DWT trở lên

(b) Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nângcông suất, sức chứa của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xăng dầu đang hoạtđộng (đã được phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc đăng ký, xác nhận bản CKBVMT hoặc xácnhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệmôi trường) tới mức tương đương với các đối tượng trong mục a nêu trên;

(c) Dự án sau khi được lập CKBVMT, có thay đổi vềcông suất, sức chứa tới mức tương đương với các đối tượng trong mục (a) nêutrên.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội