Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Petrolimex
12:18' CH - Thứ năm, 07/05/2015

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

6. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

8. Báo cáo về quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2014.

9. Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2015.

10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

11. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ xung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn