Error occured while processing with business database (The wait operation timed out). Details: SELECT TOP 8 Id,PublishedTime,StartDate,Created FROM (SELECT DISTINCT A.Id,A.PublishedTime,A.StartDate,A.Created FROM T_CMS_Article AS A LEFT JOIN T_CMS_Article_Mapping AS M ON A.Id=M.ArticleId WHERE A.StartDate<=@StartDate AND (A.EndDate='-' OR A.EndDate>=@EndDate) AND A.PublishedTime<=@PublishedTime AND A.ApprovedStatus=@ApprovedStatus AND (A.CategoryId='6625566C7DC54659A69778A6AEB2F1D6' OR M.CategoryId='6625566C7DC54659A69778A6AEB2F1D6')) AS _vie_DistinctQuery ORDER BY PublishedTime DESC,StartDate DESC,Created DESC

CMS - Tiếng Việt <Bài viết> (View)
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn