Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Petrolimex

05:49 CH @ Thứ Tư - 18 Tháng Năm, 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 gồm:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự thảo);

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến (dự thảo);

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (dự thảo);

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (dự thảo);

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (dự thảo);

6.1 Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

6.2 Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (dự thảo);

8. Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, thù lao Thành viên BKS năm 2021 và Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao cho Thành viên BKS năm 2022 (dự thảo);

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (Dự thảo)

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội