Kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng năm 2016

Petrolimex

04:35 CH @ Thứ Năm - 11 Tháng Tám, 2016

Ngày 11.8.2016 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 2/2016 của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website publicwww.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng năm 2016 của Petrolimex như sau:

1/Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…): 58.718 tỷ đồng bằng 73,4% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 năm 2015 là 53,29 usd/thùng, trong khi bình quân năm 6 tháng 2016 là 39,52 usd/thùng (bằng 74,16% giá dầu bình quân 6 tháng 2015).

2/Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là: 2.802 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch và bằng 148% so với cùng kỳ.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là: 1.597 tỷ đồng,tương đương 56,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất 6 tháng 2016 đạt 4.678 ngàn m3, tấn, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015 (Riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: Tấn).

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.205 tỷ đồng,tương đương 43,1 % tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vựchoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 435 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 80 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 256 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 128 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 93 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty nước ngoài đạt 77 tỷ đồng;

- Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, kho… đạt 136 tỷ đồng.

(c) Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất 6 tháng 2016 là 17.336 tỷ đồng, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2015 (6 tháng năm 2015 là 14.990 tỷ đồng).

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng 2016 là 2.292 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 2.026 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 11,2%

3/ Về việc tăng vốn điều lệ:

- Trong tháng 5/2016, Tập đoàn đã phát hành thành công cho đối tác chiến lược JX NOE với tỷ lệ 9,08% vốn điều lệ, tương ứng mệnh giá 1.035 tỷ đồng, giá trị phát hành 39.017 đồng/CP. Tổng giá trị thu được từ đợt phát hành cho cổ đông chiến lược là 4.039 tỷ đồng.

- Đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, chia cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại với tỷ lệ 15%, và hoàn thành bổ sung vốn Nhà nước thiếu theo phương án quyết toán cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản 3323/VPCP-ĐMDN ngày 12/5/2014 của Văn phòng Chính phủ.

- Đang thực hiện chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và mua lại cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/3/2016.

4/ Một số nội dung khác

- Tiếp tục triển khai đề án sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trong thời gian sớm nhất sau khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

- Tái cấu trúc hệ thống kinh doanh xăng dầu trong toàn Tập đoàn theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí và giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.

- Chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn tái cấu trúc các doanh nghiệp thành viên để thực hiện đúng Nghị định 69/2015/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội