Petrolimex thống nhất tên gọi sản phẩm xăng dầu từ ngày 01.9.2011

Ngọc Tú

CV Phòng Quan hệ Công chúng

05:22 CH @ Thứ Tư - 03 Tháng Tám, 2011

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thực hiện thống nhất tên gọi sản phẩm xăng dầu trong toàn hệ thống kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.

Theo quy định, tại các cửa hàng xăng dầu sử dụng tên viết tắt, như sau: Xăng RON 95, Xăng RON 92, DO 0,05S, DO 0,25S và Dầu hỏa. Bên cạnh đó, Petrolimex cũng ghi rõ số hiệu Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) trên cột bơm. Cụ thể như sau:

Xăng RON 95
TCCS 01:2009/PETROLIMEX

Xăng RON 92
TCCS 01:2009/PETROLIMEX

Dầu hỏa
TCCS 02:2009/PETROLIMEX

DO 0,05S
TCCS 03:2009/PETROLIMEX

DO 0,25S
TCCS 03:2009/PETROLIMEX

Tên gọi sản phẩm xăng dầu của Petrolimex thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật; đặc biệt là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); là một phần không tách rời của Bộ TCCS do Petrolimex đã ban hành và công bố tại Quyết định số 702/XD-QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009.

Quy định thống nhất tên gọi sản phẩm xăng dầu tại văn bản 1108/XD-KTXD ngày 02 tháng 8 năm 2011 có phạm vi áp dụng trong tất cả các hoạt động quản lý, quản trị doanh nghiệp (đặc biệt là chương trình quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) sắp được vận hành trong thời gian tới) và có hiệu lực trong toàn hệ thống Petrolimex.

Thông tin chi tiết:

Phụ lục thuộc VB 1108.

Vị trí dán decant tên gọi sản phẩm xăng dầu Petrolimex tại cột bơm.

Chi tiết bản vẽ kỹ thuật decant tên gọi sản phẩm xăng dầu của Petrolimex dán tại cột bơm

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội