Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Mai Hương

03:36 CH @ Thứ Tư - 10 Tháng Bảy, 2024

Sáng 09.7.2024, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với trên 1,28 triệu đảng viên. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết nối 1.649 điểm cầu đến các đảng ủy trực thuộc với tổng số là 53.831 người tham dự.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước - Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Lương Cường; các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

Tại trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tham dự trực tuyến có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Đặng Trần Hiếu; Phó Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Đào Nam Hải; Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy - Nguyễn Quang Dũng cùng các đồng chí Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các đồng chí theo thành phần triệu tập (tại Thông báo số 1381-TB/ĐU ngày 04/7/2024). Từ điểm cầu tại trụ sở văn phòng Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai tới 121 điểm cầu kết nối tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc với sự tham dự của hơn 800 đảng viên.

Theo chương trình của Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta là “đạo đức, văn minh”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng

Quy định số 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thanh vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ký 2025-2030, trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầutheo quy định, đảm bảo đoàn kết, thống nhất cao, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài… 

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW. Từ đó, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng nội dung Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Quy định số 144-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đặng Trần Hiếu
UV HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải
Toàn cảnh Hội nghị

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội