Thông tin kết quả xử lý sau thanh tra tại Petrolimex

Bộ Công Thương

11:58 SA @ Thứ Hai - 17 Tháng Tư, 2017

Bộ Công Thương thông tin kết quả xử lý thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) như sau:

1. Về việc xếp loại doanh nghiệp đối với 31 công ty xăng dầu thành viên

Năm 2011, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước việc xếp loại doanh nghiệp thực hiện theo quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Công Thương có thẩm quyền xếp loại doanh nghiệp đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; đối với các công ty xăng dầu thành viên, việc xếp loại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Tổng công ty có Công văn số 0678/XD-CVHĐQT về việc đề nghị xếp loại doanh nghiệp năm 2010. Sau khi xem xét và có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính tại Công văn số 8863/BTC-TCDN ngày 06 tháng 7 năm 2011, Bộ Công Thương đã xếp loại doanh nghiệp loại A năm 2010 đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là theo thẩm quyền và đảm bảo quy định.

Ngày 15 tháng 6 năm 2012, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có văn bản số 0917/PLX-HĐQT về việc đề nghị xếp loại doanh nghiệp năm 2011. Sau khi có văn bản giải trình của Tập đoàn (Công văn số 1409/PLX-TCKT ngày 11 tháng 9 năm 2012) và ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 5591/BTC-TCDN ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2011), Bộ Công Thương đã có Quyết định xếp loại doanh nghiệp loại A năm 2011 đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là theo thẩm quyền và đảm bảo quy định.

Năm 2012, cơ quan thuế đã kiểm tra và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm trong việc chấp hành pháp luật thuế đối với 31 công ty xăng dầu thành viên, các quyết định xử phạt hành chính này đều xảy ra sau thời điểm nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp nên không thực hiện hồi tố để xếp loại cho doanh nghiệp đã được xếp loại năm 2010, 2011 mà được làm căn cứ xếp loại doanh nghiệp năm 2012.

2. Về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân:

- Thực hiện Công văn số 1990/VPCP-V.I, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2945/BCT-TTB ngày 05 tháng 4 năm 2016 yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức họp kiểm điểm cá nhân, tập thể và các công ty đã để xảy ra các tồn tại, vi phạm và khẩn trương thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra số 1571/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ;

- Thực hiện Thông báo số 2280/TB-TTCP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Công văn số 8011/VPCP-V.I ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 8948/BCT-TTB ngày 23 tháng 9 năm 2016 yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tập trung thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn và các công ty liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh:

+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có báo cáo số 1271/LLX-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2016 về việc thực hiện Kết luận thanh tra. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa được triển khai thực hiện. Vì vậy, ngày 05 tháng 12 năm 2016, Bộ đã có Công văn số 563/TTB-TH yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan và báo cáo kết quả thực hiện.

+ Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có Công văn số 1583/PLX-HĐQT yêu cầu các cá nhân, đơn vị trực thuộc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; các đơn vị thành viên (Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu VIPCO, Công ty Xăng dầu Khu vực II, Công ty Xăng dầu Khu vực III, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, Công ty Xăng dầu Khu vực I, Công ty Xăng dầu B12, Công ty Xăng dầu Khu vực V, Công ty Xăng dầu Phú Khánh) đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm về các nội dung liên quan của kết luận thanh tra và các phòng, ban chức năng (Ban Chiến lược và Đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Đầu tư, Ban Tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đã triển khai kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

+ Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Công văn số 257/BCT-TTB nghiêm khắc phê bình Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

+ Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo kết luận luận của Thanh tra Chính phủ dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ và các vụ chức năng thuộc Bộ Công Thương đã xác định trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị tại Thông báo số 2280/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ; đã kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, thiếu sót. Qua kiểm điểm đã xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan và đề ra biện pháp khắc phục. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đồng thời chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội