Báo cáo thường niên 2021

Nâng tầm giá trị để tiến xa hơn

Phát huy nội lực,
thích ứng linh hoạt

Nâng tầm giá trị để tiến xa hơn. Bước sang năm 2022, với thông điệp xuyên suốt là “Phát huy nội lực, thích ứng linh hoạt”, Petrolimex sẽ đẩy mạnh toàn diện việc hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong quản trị vận hành, lấy nền tảng con người và công nghệ để quyết định sức cạnh tranh trên thị trường.

Con số nổi bật

Doanh thu hợp nhất 2021

Đạt 125% so với kế hoạch

0Tỷ
đồng

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế

Đạt 113% so với kế hoạch

0Tỷ
đồng

Sản lượng xăng dầu xuất bán

Đạt 101.3% so với kế hoạch

0Triệu
m3

Vốn chủ sở hữu hợp nhất

Tăng 17% so với năm 2020

0Tỷ
đồng

Tổng tài sản
hợp nhất

Đạt 6% so với năm ngoái

0Tỷ
đồng

Tổng số lao động toàn tập đoàn năm 2021

Tăng 0.8% so với năm 2020

0Người

Tình hình thực hiện Thẻ điểm ASEAN và Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty

Hiện nay, đối chiếu với tiêu chí của Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN, Petrolimex đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc cải thiện tình hình quản trị Công ty và đang tiến đến gần như tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực của khu vực. Cụ thể, Petrolimex đã đáp ứng tốt các tiêu chí liên quan đến quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, công bố thông tin và minh bạch. Petrolimex đang xây dựng kế hoạch để có thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN ở tất cả các vấn đề được đề cập trong Thẻ điểm.

Petrolimex đã đáp ứng tốt các tiêu chí liên quan đến quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, công bố thông tin và minh bạch. Petrolimex đang xây dựng kế hoạch để có thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN ở tất cả các vấn đề được đề cập trong Thẻ điểm.