Quản trị
doanh nghiệp

Cơ cấu Hội đồng Quản trị và
số lượng cổ phần nắm giữ

Những thay đổi
trong HĐQT 2021

Tính đến 31/12/2021, HĐQT của Tập đoàn có 06 thành viên, trong đó 04 thành viên không điều hành, 02 thành viên điều hành và chưa có thành viên độc lập. Kể từ ngày 01/11/2021, ông Phạm Đức Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ phụ trách các công việc của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/11/2021 đến khi Tổng Giám đốc Tập đoàn mới được bổ nhiệm.

STTThành viên HĐQTChức danhSố lượng cổ
phần nắm giữ
Tỷ lệ sở hữu cổ phần
có quyền biểu quyết
Cổ phần sở hữu của
người liên quan
Hành vi vi phạm
pháp luật
Quyền lợi mâu
thuẫn với tập đoàn
Lợi ích liên quan
tới tập đoàn
01Phạm Văn ThanhChủ tịch HĐQT
chuyên trách
347.686.36426,87%0KhôngKhôngKhông
02Toshiya NakaharaThành viên không
điều hành
103.528.4768%0KhôngKhôngKhông
03Nguyễn Thanh SơnThành viên HĐQT90.571.46622.7007% 0,00175%0KhôngKhôngKhông
04Lê Văn HướngThành viên HĐQT
không điều hành
90.571.4666.8007% 0,00053%3.700KhôngKhôngKhông
05Trần Ngọc NămThành viên HĐQT
(Phó TGĐ phụ trách)
90.571.4665.0007% 0,00039%0KhôngKhôngKhông
06Nguyễn Anh DũngThành viên HĐQT
không điều hành
11.1000,00086%0KhôngKhôngKhông
 • Chức danh

  Chủ tịch HĐQT chuyên trách

 • Số lượng cổ
  phần nắm giữ

  347.686.364

 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
  có quyền biểu quyết

  26,87%

 • Cổ phần sở hữu
  của người liên quan

  0

 • Hành vi vi phạm
  pháp luật

  Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Chức danh

  Thành viên không điều hành

 • Số lượng cổ
  phần nắm giữ

  103.528.476

 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
  có quyền biểu quyết

  8%

 • Cổ phần sở hữu
  của người liên quan

  0

 • Hành vi vi phạm
  pháp luật

  Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Chức danh

  Thành viên HĐQT

 • Số lượng cổ
  phần nắm giữ

  103.528.476
  22.700

 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
  có quyền biểu quyết

  7%
  0,00175%

 • Cổ phần sở hữu
  của người liên quan

  0

 • Hành vi vi phạm
  pháp luật

  Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Chức danh

  Thành viên HĐQT
  không điều hành

 • Số lượng cổ
  phần nắm giữ

  90.571.466
  6.800

 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
  có quyền biểu quyết

  7%
  0,00053%

 • Cổ phần sở hữu
  của người liên quan

  3.700

 • Hành vi vi phạm
  pháp luật

  Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Chức danh

  Thành viên HĐQT
  (Phó TGĐ phụ trách)

 • Số lượng cổ
  phần nắm giữ

  90.571.466
  5.000

 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
  có quyền biểu quyết

  7%
  0,00039%

 • Cổ phần sở hữu
  của người liên quan

  0

 • Hành vi vi phạm
  pháp luật

  Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Chức danh

  Thành viên HĐQT
  không điều hành

 • Số lượng cổ
  phần nắm giữ

  11.100

 • Tỷ lệ sở hữu cổ phần
  có quyền biểu quyết

  0,00086%

 • Cổ phần sở hữu
  của người liên quan

  0

 • Hành vi vi phạm
  pháp luật

  Không

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Đại diện vốn nhà nước
 • Đại diện vốn cổ đông chiến lược
 • Cá nhân

Cơ cấu ban kiểm soát

STTHọ và tênChức vụSố lượng cổ phần
nắm giữ (CP)
Quyền lợi mâu
thuẫn với tập đoàn
Lợi ích liên quan
tới tập đoàn
Thời điểm bắt đầu /
không còn là
thành viên bks
01Đặng Quang TuấnTrưởng BKS0KhôngKhông26/6/2020
02Nguyễn Vinh ThanhKiểm soát viên0KhôngKhông26/6/2020
03Tống Văn HảiKiểm soát viên1.000KhôngKhông26/6/2020
04Hoàng Mai NinhKiểm soát viên2.120KhôngKhông26/6/2020
 • Chức vụ

  Trưởng BKS

 • Số lượng cổ phần
  nắm giữ (CP)

  0

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Thời điểm bắt đầu /
  không còn là
  thành viên bks

  26/6/2020

 • Chức vụ

  Kiểm soát viên

 • Số lượng cổ phần
  nắm giữ (CP)

  0

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Thời điểm bắt đầu /
  không còn là
  thành viên bks

  23/6/2020

 • Chức vụ

  Kiểm soát viên

 • Số lượng cổ phần
  nắm giữ (CP)

  1.000

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Thời điểm bắt đầu /
  không còn là
  thành viên bks

  23/6/2020

 • Chức vụ

  Kiểm soát viên

 • Số lượng cổ phần
  nắm giữ (CP)

  2.120

 • Quyền lợi mâu thuẫn
  với tập đoàn

  Không

 • Lợi ích liên quan
  tới tập đoàn

  Không

 • Thời điểm bắt đầu /
  không còn là
  thành viên bks

  27/6/2020

Cơ cấu cổ đông

Tình hình thực hiện Thẻ điểm ASEAN và Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty

Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực quốc tế

Thông qua việc áp dụng và ngày càng bám sát các tiêu chí trong Nguyên tắc Quản trị quốc tế của OECD và Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN, bao gồm các vấn đề chính sau:

 • Đối xử bình đẳng với cổ đông
 • Đảm bảo tất cả các quyền của cổ đông.
 • Đảm bảo quyền và vai trò của các bên liên quan.
 • Công bố và minh bạch thông tin.
 • Tăng cường trách nhiệm của HĐQT với cổ đông.

Mức độ đáp ứng của Petrolimex tham chiếu với Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN

Petrolimex đã đáp ứng tốt các tiêu chí liên quan đến quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, công bố thông tin và minh bạch. Petrolimex đang xây dựng kế hoạch để có thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN ở tất cả các vấn đề được đề cập trong Thẻ điểm.

Thông qua việc áp dụng và ngày càng bám sát các tiêu chí trong Nguyên tắc Quản trị quốc tế của OECD và Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN, bao gồm các vấn đề chính sau:

 • Đối xử bình đẳng với cổ đông
 • Đảm bảo tất cả các quyền của cổ đông.
 • Đảm bảo quyền và vai trò của các bên liên quan.
 • Công bố và minh bạch thông tin.
 • Tăng cường trách nhiệm của HĐQT với cổ đông.

Petrolimex đã đáp ứng tốt các tiêu chí liên quan đến quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, công bố thông tin và minh bạch. Petrolimex đang xây dựng kế hoạch để có thể đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN ở tất cả các vấn đề được đề cập trong Thẻ điểm.

Cơ cấu hệ thống
kiểm soát nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn đã được xây dựng và dần đi vào hoàn thiện. Về cơ bản kiểm soát nội bộ bao gồm đủ 3 tuyến phòng vệ theo mô hình như sau:

Sơ đồ cơ cấu
kiểm soát nội bộ

Hoạt động kiểm soát nội bộ năm 2021

Thông qua việc giám sát, kiểm tra, đối chiếu hàng ngày dữ liệu trên hệ thống quản trị nguồn nhân lực SAP-ERP, EGAS, AGAS, toàn bộ ba tầng kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ Tập đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định quản lý của Tập đoàn, kịp thời chấn chỉnh các vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát. Năm 2021 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19, sự biến động bất thường của giá dầu thế giới, do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi bị tác động từng ngày, từng giờ. Nhờ việc kiểm soát số liệu bằng công nghệ nên hệ thống kiểm soát nội bộ đã thích ứng và vận hành có hiệu quả trong tình hình kinh doanh mới nhiều biến động.

Cơ cấu tổ chức
quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bao gồm hoạt động đánh giá rủi ro và xử lý rủi ro dựa trên quá trình tìm hiểu môi trường kinh doanh và hoạt động của Tập đoàn, được tiến hành song song với việc liên tục giám sát và rà soát, trao đổi thông tin và tham vấn.

Hội đồng Quản trị

HĐQT chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc định hướng, giám sát toàn bộ công tác QLRR.

Ban QTRR giúp việc cho HĐQT, chịu trách nhiệm chung đối với việc giám sát hoạt động QLRR trong toàn Tập đoàn thông qua việc giám sát hoạt động QLRR theo các chính sách và khẩu vị rủi ro.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc quản lý các rủi ro của Tập đoàn, bao gồm việc đưa ra các định hướng cho hoạt động quản lý của mình.

Phó Tổng Giám đốc QLRR định hướng xây dựng và triển khai hoạt động QLRR trong toàn Tập đoàn.

Bộ phận QLRR chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động QLRR trong toàn ban nghiệp vụ QLRR.

Ban Kiểm toán chịu trách nhiệm đánh giá độc lập tính hiệu quả của các quy trình và hoạt động QLRR, cung cấp kịp thời các đánh giá độc lập cho HĐQT về tính hiệu quả của hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro.

Sơ đồ cơ cấu
quản lý rủi ro

Báo cáo về quản trị rủi roĐánh giá kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh

Các loại báo cáo quản trị rủi ro đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị các rủi ro hiện tại và rủi ro tiềm ẩn của Tập đoàn. Bên cạnh việc duy trì danh mục rủi ro, yêu cầu báo cáo rủi ro tại Tập đoàn hiện nay bao gồm các đầu mục chủ yếu sau:

Thông qua việc giám sát, kiểm tra, đối chiếu hàng ngày dữ liệu trên hệ thống quản trị nguồn nhân lực SAP-ERP, EGAS, AGAS, toàn bộ ba tầng kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ Tập đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định quản lý của Tập đoàn, kịp thời chấn chỉnh các vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát.

Một số rủi ro trọng yếu của năm 2021

Năm 2021 chứng kiến sự lây lan liên tục trên diện rộng của vi rút Covid-19. Mặc dù các đợt tiêm chủng toàn cầu đã làm giảm bớt ảnh hưởng của đại dịch, tuy nhiên sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu còn mờ nhạt và không đồng đều dẫn đến một bối cảnh toàn cầu phức tạp và đầy biến động.

sttnhững rủi roảnh hưởng

01
Rủi ro giá dầu và Rủi ro hàng tồn kho
CAO

Ảnh hưởng: Cao

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Petrolimex gắn liền với việc mua bán các sản phẩm về xăng dầu, vì vậy, sẽ chịu ảnh hưởng của biến động giá sản phẩm dầu tham chiếu trên thị trường quốc tế. Rủi ro giá dầu luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu từ Lãnh đạo Tập đoàn. Trong năm 2021, Lãnh đạo Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo các Ban nghiệp vụ có liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác quản lý nhập hàng, bán hàng cũng như điều hành hàng tồn kho để từ đó đưa ra quyết định điều tiết lượng hàng xuất nhập một cách hợp lý, góp phần hạn chế tối đa ảnh hưởng của biến động giá dầu tới kết quả kinh doanh của Tập đoàn. Kể từ ngày 01/01/2022, chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thay đổi là 10 ngày/lần theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP (“Nghị định 95”), so với trước kia là 15 ngày/lần theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP thì sự thay đổi này phần nào cũng sẽ giúp giá bán lẻ xăng dầu trong nước điều chỉnh ngày một sát hơn với giá thế giới. Với chu kỳ tính giá cơ sở mới theo Nghị định 95, các Ban nghiệp vụ Tập đoàn đã phối hợp phân tích, đánh giá tác động và đề ra phương án công thức giá mới để đàm phán với các nhà cung cấp. Cùng với việc liên tục cải thiện các biện pháp kiểm soát, điều hành hàng tồn kho, việc điều chỉnh công thức giá nhập theo sát công thức giá cơ sở được Tập đoàn đánh giá là một trong các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro giá dầu.

Ảnh hưởng: Trung bình

Trong hoạt động kinh doanh, việc nắm bắt được các thay đổi của thị trường để kịp thời điều chỉnh, đáp ứng có thể xem là một trong các yếu tố then chốt quyết định thành công của một doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường đầy biến động và thay đổi nhanh chóng dưới tác động của đại dịch Covid-19, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính sách giãn cách xã hội và hạn chế di chuyển của Nhà nước thay đổi linh hoạt theo tình hình dịch bệnh, tác động tới nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của thị trường trong nước theo hướng biến động khó lường. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trong thị trường xăng dầu Việt Nam ngày càng trở nên khốc liệt hơn sau khi Nhà nước cho phép 38 thương nhân đầu mối được phép nhập khẩu xăng dầu và trên 300 thương nhân phân phối được phép mua hàng của nhiều đầu mối kinh doanh xăng dầu khác nhau. Trong năm 2021, Tập đoàn đã thường xuyên tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm bắt kịp thời các thay đổi về chính sách. Công tác thống kê, phân tích dữ liệu lớn và dự báo nhu cầu thị trường được ưu tiên hàng đầu, ngoài việc áp dụng các giải pháp tăng cường hiệu quả dự báo, các CTXD thành viên cũng luôn luôn theo sát khách hàng để kịp thời nắm bắt khi nhu cầu tiêu thụ thay đổi đột ngột. Trên cơ sở đó, các phòng ban nghiệp vụ của Tập đoàn chủ động điều chỉnh kế hoạch bán hàng, kế hoạch nhập hàng cũng như kế hoạch điều động nguồn hàng giữa các địa bàn phù hợp với diễn biến tình hình của từng giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các CTXD thành viên để kịp thời nắm bắt thông tin về các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn cả nước, từ đó điều chỉnh chính sách bán hàng của Tập đoàn, tạo điều kiện để các CTXD thành viên tăng tính cạnh tranh và chủ động trong công tác bán hàng.

Ảnh hưởng: Trung bình

Chất lượng xăng dầu kém không đạt chất lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, không chỉ tác động trực tiếp đến quá trình vận hành, độ bền của phương tiện giao thông mà còn có khả năng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng trước nguy cơ cháy nổ. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm xăng dầu luôn được lãnh đạo Tập đoàn đặt lên hàng đầu và giám sát chặt chẽ trong mọi công đoạn từ khâu nhập tạo nguồn, lưu thông, lưu kho tại bồn bể cho đến khâu bán cho khách hàng. Bên cạnh việc tham gia góp ý xây dựng tiêu chuẩn xăng dầu quốc gia, Tập đoàn luôn đi tiên phong trong việc tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Từ lâu, Tập đoàn đã ban hành yêu cầu kỹ thuật nhập tạo nguồn xăng dầu và quy chế quản lý chất lượng xăng dầu cũng như thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất tại cơ sở. Tháng 11/2021, Tập đoàn đã ban hành bộ Tiêu chuẩn cơ sở và Yêu cầu kỹ thuật nhập tạo nguồn mới dựa vào bản dự thảo mới nhất của QCVN 01:2021/BKHCN. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang nghiên cứu bổ sung thêm các giải pháp kiểm soát công tác quản lý chất lượng xăng dầu tại kho xăng dầu thông qua các chương trình quản trị nguồn lực SAP-ERP, ứng dụng các phần mềm cơ sở dữ liệu trong các hệ thống quản trị doanh nghiệp để kiểm soát hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo tại CHXD, ứng dụng các tiến bộ công nghệ để kiểm soát khả năng rò rỉ của bể chứa. Hiện tại, Tập đoàn đang triển khai lắp đặt bể chứa ngầm 2 lớp tại một số CHXD mới và sẽ tiến tới triển khai diện rộng tại các CHXD xây mới.

Ảnh hưởng: Trung bình

Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của Lãnh đạo Tập đoàn. Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn môi trường và an toàn VSLĐ, Tập đoàn đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ kỹ thuật, nội quy lao động và nội quy ra vào đơn vị, công trình xăng dầu với các quy định cụ thể về quy tắc an toàn cơ bản (như Quy chế Phòng cháy chữa cháy, Quy chế Bảo vệ môi trường, Quy chế An toàn vệ sinh lao động, Quy định về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, kèm theo các biểu mẫu báo cáo,…). Các Quy chế, quy trình này được rà soát định kỳ hàng năm. Bên cạnh đó, để kịp thời ứng phó trước các sự cố, Tập đoàn đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình cụ thể về ứng phó sự cố, phương án chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu... Ngoài ra, các đơn vị cơ sở cũng thường xuyên tổ chức diễn tập, tạo điều kiện cho người lao động làm quen với các tình huống có thể xảy ra và có khả năng vận hành một cách bài bản khi có sự cố. Trong năm, Tập đoàn cũng rất chú trọng đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, từng bước tự động hóa, thay thế các công đoạn lao động thủ công, góp phần nâng cao hệ số an toàn. Ngoài ra, Tập đoàn đã ký kết các chương trình hợp tác đào tạo với các tổ chức quốc tế: JCCP và đối tác chiến lược ENEOS (Nhật Bản) tổ chức các khóa tập huấn nâng cao về công tác an toàn.

Ảnh hưởng: Cao

Petrolimex nhận thức được rằng việc tuân thủ chính sách thuế và quản lý rủi ro thuế là vô cùng quan trọng để phục vụ lợi ích của khách hàng, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và đóng góp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời đó cũng là điều kiện tiên quyết để quản lý phát triển bền vững. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế của mình nhằm đáp ứng các nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong đánh thuế của Nhà nước, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác với cơ quan thuế dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Nguyên tắc cốt lõi trong công tác quản trị rủi ro thuế của chúng tôi là “tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật”. Để đảm bảo nguyên tắc tuân thủ, chúng tôi đã ban hành quy trình và phân công nhân sự chuyên trách thực hiện tổng hợp, cập nhật các thay đổi liên quan tới chính sách, quy định pháp lý về thuế đồng thời thông báo đầy đủ, kịp thời tới các bộ phận liên quan. Việc thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về thuế luôn được triển khai theo đúng quy trình Tập đoàn đã ban hành, và được đảm bảo bởi công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ (ví dụ: kiểm tra tại từng quy trình, kiểm tra chéo, kiểm tra theo nhiều lớp kiểm soát,…). Chúng tôi duy trì mối quan hệ minh bạch với cơ quan thuế và cung cấp đầy đủ tất cả các bằng chứng xác minh mà cơ quan thuế yêu cầu. Đóng góp cho cộng đồng thông qua việc nộp thuế Petrolimex tự hào đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của các địa phương với tư cách là người đóng thuế và người tạo việc làm lớn ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các công ty con của chúng tôi trên toàn quốc đều nộp đầy đủ thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như bất kỳ loại thuế nào khác nhằm tăng nguồn thu cho các cơ quan thuế, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhà thầu. Cụ thể trong năm 2021, tổng số thuế nộp ngân sách của chúng tôi là 33.826,3 tỷ đồng. Hệ thống quản trị rủi ro tại Tập đoàn đang ngày một hoàn thiện hơn, dần dần trở thành hoạt động định kỳ gắn liền với công việc chuyên môn của tất cả phòng ban nghiệp vụ. Trong năm 2022, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QTRR trên toàn Tập đoàn, từng bước tự động hóa quy trình QTRR, nâng cao hiệu quả QTRR và đưa QTRR trở thành nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của Petrolimex

Báo cáo tài chính