Hoạt động
trong năm

Danh sách Ban Tổng Giám đốc
và số lượng cổ phần nắm giữ

Thay đổi trong
Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Ông Phạm Đức Thắng nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2021, Ông Đào Nam Hải được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2022

STTHọ và tênChức danhCổ phần chuyển
nhượng tự do
Tỷ lệ sở hữuHành vi vi phạm
pháp luật
Quyền lợi mâu
thuẫn với tập đoàn
Lợi ích liên quan
tới tập đoàn
01Đào Nam HảiTổng Giám đốc3.0000,00023%KhôngKhôngKhông
02Nguyễn Thanh SơnUV HĐQT, Phó Tổng
Giám đốc
22.7000,00175%KhôngKhôngKhông
03Trần Ngọc NămUV HĐQT, Phó Tổng
Giám đốc
5.0000,00039%KhôngKhôngKhông
04Nguyễn Văn SựPhó Tổng Giám đốcKhôngKhôngKhông
05Nguyễn Quang DũngPhó Tổng Giám đốc8.1000,00063%KhôngKhôngKhông
06Nguyễn Xuân HùngPhó Tổng Giám đốc6.0000,00046%KhôngKhôngKhông
07Lưu Văn TuyểnPhó Tổng Giám đốcKhôngKhôngKhông
08Nguyễn Sỹ CườngPhó Tổng Giám đốcKhôngKhôngKhông
  • Chức danh

    Tổng Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

    3000

  • Tỷ lệ sở hữu

    0,00023%

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

  • Chức danh

    UV HĐQT, Phó Tổng
    Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

    22.700

  • Tỷ lệ sở hữu

    0,00175%

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

  • Chức danh

    UV HĐQT, Phó Tổng
    Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

    5.000

  • Tỷ lệ sở hữu

    0,00039%

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

  • Chức danh

    Phó Tổng Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

  • Tỷ lệ sở hữu

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

  • Chức danh

    Phó Tổng Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

    8.100

  • Tỷ lệ sở hữu

    0,00063%

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

  • Chức danh

    Phó Tổng Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

    6.000

  • Tỷ lệ sở hữu

    0,00046%

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

  • Chức danh

    Phó Tổng Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

  • Tỷ lệ sở hữu

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

  • Chức danh

    Phó Tổng Giám đốc

  • Cổ phần chuyển
    nhượng tự do

  • Tỷ lệ sở hữu

  • Hành vi vi phạm
    pháp luật

    Không

  • Quyền lợi mâu thuẫn
    với tập đoàn

    Không

  • Lợi ích liên quan
    tới tập đoàn

    Không

Báo cáo kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh

Trước các khó khăn, thuận lợi đan xen, Công ty mẹ và các đơn vị trong Tập đoàn đã nỗ lực chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh, xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt để kết thúc năm 2021 với kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt mức kế hoạch năm 2021 đề ra.

Doanh thu hợp nhất
năm 2021

0Nghìn
tỷ đồng

0Tỷ
đồng

Lợi nhuận hợp nhất
trước thuế

0Tỷ
đồng

Kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói riêng. Đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động nặng nề, toàn diện đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm và triển khai các giải pháp thích ứng với đại dịch nhằm thúc đẩy phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội là sự nỗ lực nổi bật của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong năm qua. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 của nước ta tuy có tăng trưởng nhưng mức tăng trưởng rất thấp chỉ đạt 2,58%, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây

Tình hình hoạt động của các khối kinh doanh chính

Khối xăng dầu

0Triệu
m3

Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn tập đoàn 2021

Sản lượng xăng dầu xuất bán năm 2021

0Tỷ
đồng

Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu

Khối vận tải

Khối hóa dầu

Khối gas, khí hóa lỏng

Lợi nhuận của các khối kinh doanh khác

Kết quả hoạt động của các khối kinh doanh khác

Những thành tựu chuyển đổi số 2021

Hệ thống báo cáo thông minh BI

Tập đoàn thực sự có một công cụ mạnh hơn để có tối đa hóa giá trị tài nguyên thông tin nhằm đánh giá, phân tích số liệu nhanh chóng, phát hiện các điểm bất thường trong kinh doanh, đánh giá các hiệu quả về các chính sách kinh doanh đã được triển khai, hỗ trợ việc định hướng các chính sách kinh doanh mới hiệu quả, đáp ứng sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Trong năm 2021, Tập đoàn phối hợp với các đối tác HDBank, Piacom triển khai hệ thống thanh toán không tiền mặt trên gần 2000 cửa hàng Petrolimex trên cả nước. Ứng dụng đáp ứng nhu cầu thanh toán tiết kiệm thời gian, công sức của khách hàng khi mua hàng Petrolimex tại các CH xăng dầu trên cả nước.

Song song việc triển khai Hệ thống thanh toán không tiền mặt, Petrolimex triển khai hệ thống PLX ID giúp khách hàng theo dõi quản lý các thông tin về đơn hàng, hàng hóa, thanh toán một cách nhanh chóng tiện lợi và minh bạch hóa các thông tin của mình, hỗ trợ Petrolimex quản lý nhận diện chăm sóc khách hàng một cách toàn diện và chu đáo.

cải tiến về cơ cấu tổ chức,
quản lý trong năm

Chính sách
quản lý, điều hành

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Tập đoàn: tiếp tục khai thác tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, tận dụng hệ thống cơ sở vật chất SAP-ERP, EGAS để tổng hợp thông tin, phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý, quản trị; bước đầu triển khai chương trình báo cáo quản trị thông minh BI để vận hành trong toàn ngành, số hóa hệ thống quản lý đơn hàng để kiểm soát và theo dõi; tăng cường các cuộc họp, hội nghị, đào tạo trực tuyến,...

Biện pháp
kiểm soát rủi ro

Đầu năm 2021, Ban Điều hành đã chỉ đạo tiến hành rà soát lại danh mục rủi ro của Tập đoàn nhằm nhận diện, đánh giá và tập trung kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu của Tập đoàn. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng thường xuyên được rà soát định kỳ và đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các rủi ro đã nhận diện.

Cải tiến về cơ cấu tổ chức, quản lý trong năm

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Tập đoàn: tiếp tục khác thác tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, tận dụng hệ thống cơ sở vật chất SAP-ERP, EGAS để tổng hợp thông tin, phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý, quản trị

Đầu năm 2021, Ban Điều hành đã chỉ đạo tiến hành rà soát lại danh mục rủi ro của Tập đoàn nhằm nhận diện, đánh giá và tập trung kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu của Tập đoàn. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng thường xuyên được rà soát định kỳ và đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các rủi ro đã nhận diện. Các chỉ số rủi ro chính (KRIs) luôn được phòng ban nghiệp vụ theo dõi sát sao, bất kỳ sự kiện rủi ro nào phát hiện đang tiệm cận hoặc vượt ngưỡng cảnh báo đều được phân loại, đánh giá và xử lý kịp thời theo quy tắc ứng xử quy định rõ trong Quy chế Quản trị rủi ro của Tập đoàn.

Tình hình đầu tư cửa hàng xăng dầu
2021 và kế hoạch năm 2022

Tình hình đầu tư cửa hàng xăng dầu 2021 và kế hoạch năm 2022

Tình hình đầu tư CHXD trong năm 2021

Trong năm 2021, Tập đoàn đã đầu tư phát triển mới, đưa vào hoạt động được 55 CHXD đạt 85% KH; đầu tư cải tạo nâng cấp 180 cửa hàng, đồng thời triển khai ứng dụng nhận diện thương hiệu mới tại cửa hàng xăng dầu. Các đơn vị thành viên đã tổ chức triển khai thực hiện với giá trị giải ngân đạt 1.450 tỷ trên kế hoạch giao là 2.060 tỷ đạt 70% kế hoạch.

Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Khối xăng dầu năm 2022

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục xác định tập trung gia tăng tại phương thức bán lẻ, phương thức mang lại lợi nhuận chính của ngành hàng trên cơ sở phát huy lợi thế thương hiệu, hệ thống rộng khắp các tỉnh thành của Tập đoàn. Do đó công tác đầu tư cơ sở vật chất của khối kinh doanh xăng dầu nội địa năm 2022 sẽ đặt trọng tâm việc sửa chữa và phát triển mới CHXD. Tập đoàn dự kiến xây dựng mới 65 cửa hàng xăng dầu với giá trị đầu tư là 285 tỷ, cải tạo nâng cấp cửa hàng 312 cửa hàng với giá trị đầu tư khoảng 639 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính