Hoạt động trong năm

Báo cáo thường niên

2022

Báo cáo của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách, nhưng Công ty mẹ và các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt để kết thúc năm 2022 với kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt mức kế hoạch năm 2022 đề ra.

304.064Tỷ
đồng

Doanh thu hợp nhất năm 2022

2.270Tỷ
đồng

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế

13,856Triệu
m3/tấn

Tổng sản lượng xuất bán

Kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu m3/tấn

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Năm 2022 được đánh giá là năm vô cùng khó khăn, thách thức đối với Tập đoàn và các CTXD khi phải chịu tác động tiêu cực từ nhiều yếu tố khách quan, bất khả kháng dẫn đến kết quả, hiệu quả chung không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, với sự định hướng, quản trị đúng đắn của Hội đồng Quản trị, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc cùng sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực của toàn hệ thống từ Công ty mẹ Tập đoàn cho đến các đơn vị thành viên với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, linh hoạt đã giúp Tập đoàn đảm bảo tốt vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng về nguồn trong năm 2022.

Những kết quả nổi bật

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Trong bối cảnh khó khăn của năm 2022, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2022. Hiệu quả các Tổng Công ty, Công ty chuyên doanh khối ngoài xăng dầu tiếp tục được khẳng định là một trong hai trụ cột vững chắc của Tập đoàn với lợi nhuận đạt 2.333 tỷ đồng. Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông qua.

Công tác an ninh, an toàn trong toàn Tập đoàn tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính Phủ và Liên Bộ Công thương - Tài chính trong việc đảm bảo nguồn cho hệ thống phân phối.

Thực hiện rà soát, tiết giảm các khoản chi phí quản lý, chi phí kinh doanh và các định mức kinh tế, đồng thời đảm bảo việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động, đặc biệt cho người lao động thuộc khối trực tiếp tại các Cửa hàng xăng dầu trong điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Tập đoàn đã triển khai kick-off nhiều dự án công nghệ thông tin, tự động hóa, chuyển đổi số quan trọng, giúp tạo ra nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới, trong đó hoàn thành xây dựng chủ trương, định hướng phát triển hệ thống CHXD theo tiêu chuẩn mới, hiện đại, đáp ứng tích tiện ích, tính phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng… trong thời gian tới.

Các công ty xăng dầu thành viên tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống cửa hàng, cải tạo nâng cấp, sửa chữa hệ thống kho, cảng xăng dầu và các tài sản khác đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả.

Hoạt động các khối kinh doanh chính

Tổng sản lượng xuất bán

13,856Triệu
m3 tấn

Tiêu thụ nội địa đạt

10.4Triệu
m3 tấn

Lĩnh vực tải bộ

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC)

Tổng sản lượng xuất bán

148.749Tấn

Doanh thu thuần

4.104Tỷ
đồng

Lợi nhuận trước thuế

160,2Tỷ
đồng

Sản lượng

941.905
m3

Lợi nhuận trước thuế

449Tỷ
đồng

Lĩnh vực tải bộ

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU
TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

01

Cơ cấu quản lý chính sách
điều hành

Năm 2022, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Tập đoàn: tiếp tục khai thác tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, tận dụng hệ thống cơ sở vật chất SAP-ERP, EGAS để tổng hợp thông tin, phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý, quản trị; bước đầu triển khai chương trình báo cáo quản trị thông minh BI để vận hành trong toàn ngành, số hóa hệ thống quản lý đơn hàng để kiểm soát và theo dõi; tăng cường các cuộc họp, hội nghị, đào tạo trực tuyến,...

02

Biện pháp kiểm soát rủi ro,
tăng cường hiệu quả

Đầu năm 2022, Ban Điều hành đã chỉ đạo tiến hành rà soát lại danh mục rủi ro của Tập đoàn nhằm nhận diện, đánh giá và tập trung kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu của Tập đoàn. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng thường xuyên được rà soát định kỳ và đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo ngăn ngừa và xử lý hiệu quả các rủi ro đã nhận diện.

Ứng dụng công nghệ thông tin

Petrolimex đã đạt những thành tựu đáng kể trong triển khai số hóa, ứng dụng CNTT như: hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP - SAP, hệ thống hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hệ thống quản trị cửa hàng bán lẻ xăng dầu Egas, hệ thống quản lý văn bản điện tử eoffice, triển khai phần mềm họp trực tuyến Microsoft Teams,…

Tình hình đầu tư của petrolimex

Tập đoàn đã đầu tư phát triển mới đưa vào hoạt động được 47 CHXD mới đạt 72% KH, đầu tư cải tạo nâng cấp 204 CHXD và triển khai ứng dụng nhận diện thương hiệu mới tại 307 CHXD. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đầu tư vào các dự án kho, bể, tuyến ống và đã hoàn thiện 04 dự án đầu tư trụ sở tại các công ty xăng dầu thành viên.

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục xác định tập trung gia tăng tại phương thức bán lẻ, phương thức mang lại lợi nhuận chính của ngành hàng trên cơ sở phát huy lợi thế thương hiệu, hệ thống rộng khắp các tỉnh thành của Tập đoàn. Do đó công tác đầu tư cơ sở vật chất của khối kinh doanh xăng dầu nội địa năm 2023 sẽ đặt trọng tâm việc sửa chữa và phát triển mới CHXD. Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp kho, bể, tuyến ống và đầu tư xây dựng trụ sở tại các công ty xăng dầu thành viên.