Quản trị phát triển bền vững

Mô hình quản trị hướng đến
phát triển bền vững

Ủy quyền quản lý
các tác động

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu và kế hoạch, đồng thời chia sẻ và đảm bảo các vấn đề phát triển bền vững được hiểu và thống nhất thực hiện trong toàn Tập đoàn, từ các phòng/ban nghiệp vụ cho đến từng nhân viên.

01

Hội đồng quản trị

  • Chỉ đạo chung về chiến lược phát triển bền vững
  • Phê duyệt mục tiêu và kế hoạch hành động
02

Tổng Giám đốc Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước HĐQT

  • Xây dựng và trình HĐQT các mục tiêu và kế hoạch hành động phát triển bền vững của Petrolimex
  • Chia sẻ chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển bền vững trong toàn Petrolimex
  • Đảm bảo kế hoạch phát triển bền vững đạt mục tiêu đề ra
  • Giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các phòng/ban liên quan
03

Các phòng/ban chức năng, nhân viên

  • Các phòng/ban chức năng: Triển khai và hiện thực hóa các kế hoạch phát triển bền vững theo đúng định hướng của TGĐ và Ban Điều hành.
  • Nhân viên: Thực hiện các công việc cụ thể hằng ngày liên quan đến mục tiêu về phát triển bền vững của Petrolimex.
04

Đánh giá phân tích

Định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc đều thực hiện phân tích đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của Petrolimex đối với kinh tế, môi trường, xã hội, để báo cáo Hội đồng Quản trị:

  • Báo cáo HĐQT tại cuộc họp HĐQT định kỳ hàng tháng
  • Báo cáo HĐQT thông qua phương thức xin ý kiến HĐQT bằng văn bản
05

Thực hiện rà soát các ảnh hưởng, rủi ro và cơ hội liên quan đến kinh tế - xã hội - môi trường

Trong các Nghị quyết, thông báo kết luận cuộc họp HĐQT, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Điều hành và các Ban chức năng tập trung công tác dự báo, cập nhật và theo dõi sát sao diễn biến thực tiễn về tình hình kinh tế, xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh, để chủ động điều chỉnh linh hoạt, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo triển khai tốt nhất kế hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược kinh doanh bền vững.