Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng ban

Bà Đặng Thị Hồng Hà - ủy viên

Ông Nguyễn Vinh Thanh - ủy viên

Ông Tống Văn Hải - ủy viên