4a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tiêu đề
4a. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Người ký: 
Ngày ban hành: 
Ngày hiệu lực: 
Đơn vị ban hành 
Khác 
Số lượt xem:
929
Người tạo:
Nguyễn Bằng
Thời gian tạo:
04:11' CH - Thứ năm, 10/11/2011