Quy trình xây dựng một cửa hàng xăng dầu?

10:14' SA - Thứ sáu, 11/01/2013

Trả lời: 

         Quy trình xây dựng được quy định tại Nghị định số : 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị địnhsố : 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009.