Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

HĐQTPetrolimex
08:38' SA - Thứ sáu, 27/04/2018

1. Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (dự thảo)

3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (dự thảo)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (dự thảo)

5. Tờ trình v/v: lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (dự thảo)

6. Báo cáo về quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2017 (dự thảo)

7. Tờ trình Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 (dự thảo)

8. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn (dự thảo)

8.1 Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2018 theo điều lệ mẫu của TT 95 và thực tiễn của Petrolimex (dự thảo)

8.2 Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2018 theo quy định tại Thông tư 95 của Bộ Tài chính (dự thảo)

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (dự thảo)

10.1 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017

10.2 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

11. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, TV BKS (dự thảo)

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn