Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Petrolimex
11:02' SA - Thứ sáu, 14/04/2017

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (dự kiến).

2. Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (dự thảo).

3. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Petrolimex (dự thảo).

4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (dự thảo).

5. Báo cáo của Ban kiểm soát (dự thảo).

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

7.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty mẹ - Petrolimex.

7.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 - Petrolimex.

7.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (dự thảo).

8. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát năm 2016 (dự thảo).

9. Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2017 (dự thảo).

10. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo).

11. Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo sửa đổi).

Petrolimex