Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Petrolimex
02:49' CH - Thứ hai, 12/05/2014

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian: 8h00 ngày 24.5.2014

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tài liệu đại hội:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

7. Báo cáo kiểm toán độc lập của Deloitte.

8. Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

10. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

11. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

12. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

13. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

14. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

15. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn