Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Petrolimex
09:06' SA - Thứ sáu, 17/05/2013

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Thời gian : 8h00 ngày 25 tháng 5 năm 2013

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Tài liệu Đại hội:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

5. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012.

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

6.1. Thuyết minh phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường năm 2013.

7. Báo cáo Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

9. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

10. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quan trị và Ban kiểm soát năm 2013.

11. Báo cáo về từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.

12. Nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

12.1. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Tập đoàn.

13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn