Tổng công ty con
Công ty con
Công ty liên kết
Hệ thống phân phối xăng dầu