Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Tổng giám đốc Trần Văn Thịnh

Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Kiên

Phó tổng giám đốc Vương Thái Dũng

Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Năm

Phó tổng giám đốc Phạm Đức Thắng

Phó tổng giám đốc Vũ Bá Phú

Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Dũng

Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự